HRS (Norge): Fundamentalistiske muslimer satser stort politisk i Sverige

”PN satser på de muslimske stemmene, blant annet ved å jobbe for at «islamofobi» blir kriminalisert, det samme skal «krenkende tegninger». Partiet vil også at muslimene i Sverige skal bli en særskilt minoritet, på linje med samene.”

https://twitter.com/ulfloennberg/status/1478723580737294336?s=12https://twitter.com/ulfloennberg/status/1478723580737294336?s=12

Kurdo Baksi: Låt aldrig mer islamister kidnappa den antirasistiska rörelsen!

Vi var alltför många antirasister som inte förstod i tid att muslimska ungdomar rekryterades av välorganiserade islamister – – i utsatta förorter i – – Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Danmark.

Moskéer som leddes av tvivelaktiga imamer och som finansierades av medel från arabvärlden och Turkiet blev därigenom rekryteringsbaser för våldsbejakande islamistiska organisationer.

Länk till artikeln på Expressen-Debatt

https://www.expressen.se/debatt/vi-antirasister-blev-nyttiga-idioter-for-islamisterna/

Debatten om problematiska inslag i islam hindras av språkpoliser

Jacob Rudenstrand, Dagen:

Men kritik av, och debatt om, företeelser inom islam kan aldrig reduceras till bara en fobi lika lite som kritik av kristen tro till kristofobi. – – Att debatten om problematiska idéer inom islam och muslimska organisationer ständigt hindras av språkpoliser snarare än följs upp av fördjupande frågor tyder tyvärr på motsatsen.

Länk till artikeln

Se även hans tidigare artikel Ointresse för religionsfrihet bidrar till åsiktskorridor

I Dagens Nyheter: Religionsforskare – Salafister tar efter influerare för att locka nya anhängare

”Sammantaget är salafism en snabbt växande inriktning av islam, inte minst bland unga och även i väst. Det konstaterar Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap och föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, på Södertörns högskola. Huvudsakligen är det fromhetssalafismen som ökar, snarare än den öppet våldsbejakande formen.”

https://www.dn.se/kultur/religionsforskare-salafister-tar-efter-influerare-for-att-locka-nya-anhangare/

Om rättsläget för anställda att bära religiösa symboler

Ruth Nordström, advokat och Rebecca Ahlstrand: jurist:

”Skulle det omfatta både Pride-flaggor som muslimsk huvudduk och politiska pins eller andra politiska och religiösa symboler och uttryck? Det är viktigt att understryka att grundhållningen i EU-rätten och Europakonventionen är att ingen får diskrimineras på grund av sin trosuppfattning om det inte finns legitima och giltiga skäl, som går att motivera. Det krävs också att det gäller en viss typ av arbete eller tjänst där individen syns som ett ansikte utåt för ett företag.”

Länk till Dagens Juridik

Hyfsa debatten om religion, politik och ideologi

Varje begrepp ska så lång som möjligt spegla den definition och det innehåll som enligt praxis är den mest korrekt och mest tillämpade.

Lathund till vägledning och båtnad för opinionsbildare och politiker som vill kväsa makthungriga populister.

religion – existentiell positionering
religion – demokrati, rättssäkerhet
politik – demokrati och rättsordning
religion – utan åtskillnad till politik
ideologi – utan åtskillnad till religion

religion – existentiell positionering
Det står alla fritt att välja sin existentiella orientering och positionering. Alla får tycka vad de vill om olika religioner. Vi kan säga vad man vill om olika religioners och filosofiska yttringar – vi har ingen blasfemilagstiftning i Sverige. Hot och hat mot religiös utövning hör inte hemma i den demokratiska rättsstaten med särskild lagstiftning mot diskriminering och hat- och hedersbrott.

religion – demokrati, rättssäkerhet
Alla religiösa utövare oavsett religion har i den demokratiska rättsstaten Sverige att respektera och inordna sig under nationens lagfästa religionsfrihet såsom staten formulerat dess tillämpning i beslut om religionsfrihetens rättigheter och begränsningar.

Nationella rättigheter och begränsningar i religionsfriheten ska rymmas inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter Europarådets konventioner.

politik – demokrati och rättsordning
Alla medborgare och individer som befinner sig i Sverige har att inordna sig under grundlagen, lagar och förordningar som i den demokratiska rättsstaten utvecklas över tid. Dessa ska alltid vara förutsägbara och likvärdiga för alla oavsett etnicitet, sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning. Diskriminering ska motverkas, yttrande och åsiktsfrihet ska gälla.

religion – med åtskillnad till politik
I Sverige skiljer vi på begreppen islam och islamism. Individer med tillhörighet inom islam eller som utövar sin religion inom ramen för här gällande religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar ska åtnjuta samma medborgerliga rättigheter och skydd som andra religiösa tillhörigheter som respekterar vår lagstiftning. Det finns inget utrymme för hot, våld och tvång i religionsfrihetens namn. Men religionen – oavsett vilken – är fredad genom religionsfrihetens rättigheter och begränsningar.

ideologi – utan åtskillnad till religion
I teokratier sammanfaller ideologi och religion i det att rättsordningens lagar vilar religiösa urkunders påbud och lagar. I stater där islam råder utgör Koranen statens rättskällor. Flera sådana stater har i FN reserverat sig mot konventioner i de delar som de strider mot Koranen.
Det är en av de ideologier som det demokratiska rättssamhället bekämpar. Och åter igen: religionen – oavsett vilken – är fredad genom religionsfrihetens rättigheter och begränsningar.

Frankrike – mot religiöst tvång

”Frankrikes underhus – – röstade – – igenom ett lagförslag som skärper förbud mot vissa religiösa sedvänjor – – och tvång. Syftet med lagen – – är att motverka en islamistisk utveckling i landet.”

”Lagen lades fram inför parlamentet på dagen 115 år efter det att den lag som fastställde åtskillnad av stat och religion antogs.”

Till DNs artikel 16/2 -21