Ny sakpolitisk religionspolitik

Bloggen ska inspirera till en svensk religionspolitisk debatt om religionernas plats i vår demokratiska rättsstat. Utan en grundlagsfäst religionsfrihet med rättigheter och begränsningar fungerar ingen demokrati.

I Sverige ska vi försvara trossamfunds och individers grundlagsfästa religionsfrihet och fastställa preciserade gränser mot religiöst och politiskt-religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn.

Inglehart – Welzel kulturella karta över världen. Traditionella kontra sekulärt-rationella värden på den vertikala y-axeln
och överlevnad kontra
självuttrycksvärden på den horisontella x-axeln.

I Sverige saknar de politiska partierna religionspolitiska program. De religionspolitiska positioneringar som finns – ofta knapphändiga – redovisas i partiernas allmänna principprogram och utgör som sådana sällan eller inte alls ett specifikt politiskt sakområde.

Det behövs en religionspolitik som upprätthåller respekten – och förståelsen – för Sverige som demokratisk rättsstat, byggd på västerländsk kristen tradition som tjänat och som fortsatt tjänar oss väl. Med det som riktmärke ska vi forma Sveriges framtida religiösa landskap.

Religioner och dess utövare ska i Sverige garanteras rättigheter i religionsfriheten. I svensk lagstiftning ska vi också fastställa religionsfrihetens nödvändiga begränsningar inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen.

Inom de ramarna ska västerländsk kristen tradition vara en del av samhällets stabila grund. Detta oavsett i vilken religions namn vår demokrati och rättsordning utmanas av normförskjutningar, andra traditioner, påbud och krav på särlagstiftning.

I min debattskrift Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati (2019) skissar jag ett 30-tal religionspolitiska reformer.