Ny sakpolitisk religionspolitik

I Sverige ska vi
försvara trossamfunds och individers grundlagsfästa religionsfrihet
utarbeta och fastställa preciserade gränser mot religiöst och politiskt-religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. Sverige ska som demokratisk rättsstat hålla strikt och i huvudsak likartad distans till alla religioner.
skapa och vårda kunskap, förståelse och respekt – för Sverige som demokratisk rättsstat, byggd på västerländsk kristen tradition som tjänat och som fortsatt tjänar oss väl. Med det som riktmärke ska vi forma Sveriges framtida religiösa landskap.

Inglehart – Welzel kulturella karta över världen. Traditionella kontra sekulärt-rationella värden på den vertikala y-axeln
och överlevnad kontra
självuttrycksvärden på den horisontella x-axeln.

Ägare / programförklaring

Bloggen ska inspirera till ett svenskt religionspolitiskt offentligt samtal om religionernas plats i vår demokratiska rättsstat. Utan en grundlagsfäst religionsfrihet – med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar – fungerar ingen demokrati.

I Sverige saknar de politiska partierna utarbetade religionspolitiska program. De religionspolitiska positioneringar som finns – ofta knapphändiga – redovisas i partiernas allmänna principprogram och utgör som sådana sällan eller inte alls ett specifikt politiskt sakområde.

Religioner och dess utövare ska i Sverige garanteras rättigheter i religionsfriheten. I svensk lagstiftning ska vi också fastställa religionsfrihetens nödvändiga begränsningar inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen.

Inom de ramarna ska västerländsk kristen tradition vara en del av samhällets stabila grund. Detta oavsett i vilken religions namn vår demokrati och rättsordning utmanas av normförskjutningar, andra traditioner, påbud och krav på särlagstiftning.

I min debattskrift Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati (2019) skissar jag ett 30-tal religionspolitiska reformer.