Sakpolitisk religionspolitik

Bloggen ska inspirera till en svensk religionspolitisk debatt om religionernas plats i vår demokratiska rättsstat. Utan en grundlagsfäst religionsfrihet med rättigheter och begränsningar fungerar ingen demokrati. I Sverige ska vi försvara trossamfunds och individers religiösa rättigheter och sätta gränser mot religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn, både på det kollektiva och individuella planet.

Inglehart – Welzel kulturella karta över världen. Traditionella kontra sekulärt-rationella värden på den vertikala y-axeln
och överlevnad kontra
självuttrycksvärden på den horisontella x-axeln.

I Sverige krävs nu en mer målmedveten religionspolitik för att upprätthålla respekten för Sverige som demokratisk rättsstat, byggd på den västerländskt kristna tradition som tjänat och fortsatt tjänar oss väl. Det är inom den traditionen vi ska forma Sveriges framtida religiösa landskap.

Religioner och dess utövare ska i Sverige garanteras tydliga rättigheter i religionsfriheten med nationellt angivna begränsningar i svensk lag som ryms inom FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen.

Inom de ramarna kan och ska den kristna traditionen utgöra grund och utgångspunkt oavsett i vilken religions namn vår demokrati och rättsordning utmanas av normförskjutningar, traditioner, påbud och krav på särlagstiftning.

I Sverige saknar de politiska partierna religionspolitiska program. De religionspolitiska positioneringar som finns – ofta knapphändiga – redovisas huvudsakligen i partiernas allmänna principprogram och utgör som sådana inte ett specifikt politiskt sakområde.

Inför valet 2022 behöver religionspolitiska sakfrågor lyftas utifrån respektive partis ideologiska och praktiska målsättningar.

Sverige behöver sekulär och rättssäker religionspolitik som ett politiskt sakområde bland andra. Som sådant ska det granskas, analyseras, justeras och vidareutvecklas över tid.