Sakpolitisk religionspolitik

Bloggen ska inspirera till en svensk religionspolitisk debatt om religionernas plats i vår demokrati.Utan en grundlagsfäst religionsfrihet med rättigheter och begränsningar fungerar ingen demokrati.I Sverige ska vi försvara trossamfunds och individers religiösa rättigheter och sätta gränser mot religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn, både på det kollektiva och individuella planet.

Ulf Lönnberg

I Sverige krävs nu en målmedveten religionspolitik för att upprätthålla respekten för Sverige som sekulär rättsstat, byggd på västerländsk judisk-kristen tradition som tjänat och fortsatt tjänar oss väl. Det är inom den traditionen vi ska forma Sveriges framtida religiösa landskap.

Religioner och dess utövare ska garanteras rättigheter i svensk religionsfrihet med begränsningar i svensk lag som ryms inom FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen.

Inom de ramarna kan och ska den judisk-kristna traditionen utgöra grund och utgångspunkt oavsett i vilken religions namn vår demokrati och rättsordning utmanas av normförskjutningar, traditioner, påbud och krav på särlagstiftning.

I Sverige saknar de politiska partierna religionspolitiska program. De religionspolitiska positioneringar som finns – ofta knapphändiga – redovisas huvudsakligen i partiernas allmänna principprogram och utgör som sådana inte ett specifikt politiskt sakområde.

Inför valet 2022 behöver religionspolitiska sakfrågor lyftas utifrån respektive partis ideologiska och praktiska målsättningar. Sverige behöver en sekulär och rättssäker religionspolitik som ett politiskt sakområde bland andra. Som sådant ska det granskas, analyseras, justeras och vidareutvecklas över tid.

Rekvirera debattboken