Ny rättssäker religionspolitik

I Sverige ska vi
försvara trossamfunds och individers grundlagsfästa religionsfrihet
utarbeta och fastställa religionsfrihetens tydligare rättigheter och mer preciserade begränsningar inom ramarna för Sverigeratificerade internationella konvensioner
stoppa religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. Sverige ska som demokratisk rättsstat hålla strikt och i huvudsak likartad distans till alla religioner.
skapa och vårda kunskap, förståelse och respekt – för Sverige som demokratisk rättsstat, byggd på västerländsk kristen tradition som tjänat och som fortsatt tjänar oss väl. Det innebär att vissa traditioner, normer och ett fåtal lagar ska ge begränsat och specifikt företräde för västerländsk kristen tradition som helgdagar, kulturarv och för Sverige traditionellt kulturella och religiösa yttringar. Det är visionen för morgondagens svenska religiösa religiösa landskap.

Inglehart – Welzel kulturella karta över världen. Traditionella kontra sekulärt-rationella värden på den vertikala y-axeln
och överlevnad kontra
självuttrycksvärden på den horisontella x-axeln.

Ägare / programförklaring

Bloggen ska inspirera till ett svenskt religionspolitiskt offentligt samtal om religionernas plats i vår demokratiska rättsstat. Utan en grundlagsfäst religionsfrihet – med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar – fungerar ingen demokrati.

I Sverige saknar de politiska partierna utarbetade religionspolitiska program. De religionspolitiska positioneringar som finns – ofta knapphändiga – redovisas i partiernas allmänna principprogram och utgör som sådana sällan eller inte alls ett specifikt politiskt sakområde.

Religioner och dess utövare ska i Sverige garanteras rättigheter i religionsfriheten. I svensk lagstiftning ska vi också fastställa religionsfrihetens nödvändiga begränsningar inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen.

Inom de ramarna ska västerländsk kristen tradition vara en del av samhällets stabila grund. Detta oavsett i vilken religions namn vår demokrati och rättsordning utmanas av normförskjutningar, andra traditioner, påbud och krav på särlagstiftning.

I min debattskrift Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati (2019) skissar jag ett 30-tal religionspolitiska reformer.