Lönnbergs publicerade

Sverige behöver en debatt om extremreligiösa traditioner Barometern 23/5 23 (Replik) I den muslimska diasporan ser vi hur religiösa traditioner – oaktat svensk lagstiftning – förs över – inte sällan genom tvång, hot och våld – till barn och unga vuxna.

Politisk armlängds avstånd till kultur ska inte tillämpas visavi religionerna Ulf Lönnberg-bloggen 13/5 23 ”Ange Furingsten i tidningen Dagensätter fingret den principiella skillnaden mellan gränssnittet politik/kultur å den ena sidan och politik/religion å den andra.”

Aftonbladets och Dagens spaningar om böneutrop Ulf Lönnberg-bloggen 23/3 23 ”böneutropet är per se inte ett rekvisit för tillbedjan och religiös utövning bortom minaretens fysiska räckvidd. Kommunernas decibelgränser är lika för alla högtalaraktiviter i resp kommun. Förbud mot böneutrop är en riksdagsfråga.”

Sund ansats mot blasfemilagar Ulf Lönnberg-bloggen 16/2 -23 ”Det finns en risk att krav på någon form av blasfemilagar och/eller förbud mot Koran- och Bibelbränning obetänksamt får passera också i vissa frikyrkors medlemskadrar.”

Joel Halldorf vilse i det religiösa kulturlandskapet Bullentin 25/1 -23 ”Om Joel Halldorfs analys pekar åt rätt håll är det dags för politiska ställningstaganden, inte minst hos regeringsunderlaget M, KD och SD. Svenska kyrkan är ju inte vilket samfund som helst. Den det enda religiösa samfundet som regleras i lag”

Utred förbud mot slöja på skolbarnNWT 25/1 23 Nu finns förutsättningar att tillsätta en utredning som ska komma med slutbetänkande i god tid före nästa val.

Mikail Yüksel (Nyans) – bara du kan knäcka koden – Ulf Lönnberg-bloggen 3/10 -22 ”Partiet Nyans är en svår kod att knäcka”, skriver partiets ordförande Mikail Yüksel (Dagen debatt 28/9) och redovisar urskuldande ett antal punkter som partiet felaktigt påstås driva. Bättre vore om Mikail Yüksel preciserade vad partiet Nyans står för.

Blankröstaren Joel Halldorf har felSändaren 20/9 -22
Replik till Joar Halldorf: För att Sverige framgent ska vila på västerländsk kristen tradition som tjänat och tjänar oss väl är blankröstning fel väg framåt.

Nya och fler religiösa helgdagar splittrar Sverige Bullentin Debatt 1/8 -22
Partiet Nyans förslag om nya helgdagar verkar splittrande. Den svenska kulturella svenska kristendomen är sedan länge och för de flesta tömd på religiöst innehåll, men dess gemensamma helgdagar fungerar som ett sammanhållande kitt mellan landets innebyggare.

KOMMENTAR Karin Wiborn om demokrativillkor och icke godkända samfund
– Ulf Lönnberg-bloggen 25/7 22
I tidningen Sändaren den 7 juni frågar Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan: ”Vad händer med samfund som hamnar utanför dialog och insyn i framtiden genom att inte bli ett godkänt trossamfund?

Att föra in krav på “kristen tradition” i skollagen är möjligtDagen 22/6 22
Populister och rasister må triggas, men religionsfriheten inskränks inte av KD:s förslag om ändrad skollag. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu.

Skrota lagen om Svenska KyrkanBullentin Debatt 4/5 22
Svenska kyrkans myndighetsaktivism och politiska propagerande måste få ett slut, ett antal reformer för statens förhållande till trossamfunden.

Om vigselrätt Värna västerländsk kristen tradition som Sveriges kulturella fundamentUlf Lönnberg-bloggen 3/5 22
Sverigedemokraterna vill nu ta bort vigselrätten för imamer (Dagen debatt 27ds) för att värna ”det svenska systemet för äktenskap och vigsel”. Det är en målsättning som kan och ska uppnås.

Slå vakt om våra kristna helgdagar Dagen Debatt 10/11 21
En grundförutsättning för vår demokrati och vårt rättssamhälle är att vi upprätthåller rågången mellan religion och politik. Samtidigt ska Sverige framgent vila på västerländsk kristen tradition som tjänat – och som tjänar – oss väl.
> Replik Joar Forsell: Systemet för röda dagar är alldeles för omodernt 19/11 -21
> Slutreplik Ulf Lönnberg: Helgdagarna påminner oss om att kristna värderingar tjänar oss väl / 10 dec 21

REPLIK Politisk konsensus inget självändamål kristenheten Kyrkans tidning 13/5 -21
Utan rågång mellan religiös konsensus och polarisering å ena sidan och politisk konsensus och polarisering å den andra blir Gustafssons parti [Andlig Demokratisk Samling; Lars H Gustafsson, 7 maj] konfessionellt eller så blir hans rörelse en sektliknande organisation utan boskillnad mellan politik och religion.

REPLIK Alltid fruktbart att diskutera demokratiska principer Dagens Samhälle 4/11 – 20
Vi ska försvara liberala sociala strukturer och yttrandefrihet å ena sidan och motarbeta religiöst ojämlika sociala strukturer enligt politisk islam å den andra. I sin debattartikel krattar Malcom Kyeyune i manegen för förbud mot blasfemi i svensk lagstiftning i sin artikel.

Religiöst omvandlingstryck i Sverige – Ulf Lönnberg-bloggen 16/10 20
En mindre andel av de som kommit till Sverige från totalitära och teokratisk regimer kräver i religionsfrihetens namn parallell religiös rättsordning, religiöst motiverade klädkoder, könsseparerade badtider, böneutrop och olika rättigheter för män och kvinnor.

REPLIK Nej till religiöst anpassad lagstiftning – Ulf Lönnberg-bloggen 7/9 20sept 202Ordförande i Islams Ahmadiyya Församling Waseem Zaffars artikel Att bränna Koranen borde vara ett hatbrott mot muslimer den 26 aug. En sådan lag skulle förstärka den svenska kontraproduktiva identitetspolitiken och fjärma oss från d en demokratiska, sekulära rättsstatens grundfundament. Den skulle ge nytt utrymme för religiösa krafter som inte vill respektera vår religionsfrihet.

REPLIK Humanisternas reformförslag utan precision – Ulf Lönnberg-bloggen 24/8 20 ”Patrik Lindenfors och Ulf Gustafsson från Humanisterna föreslår (DN Debatt 23ds) att skolans religionskunskap byter namn till livsåskådningskunskap – – – Men med ett namnbyte till ’Livsåskådningskunskap och religionsfrihet’ skulle statens sekulära roll behandlas mer träffsäkert.”

Med religionsfobi vänder Humanisterna värderingsfrågorna ryggen, Ulf Lönnberg-bloggen 20 aug 2020 ”Humanisterna, SKR och andra aktörer med fokus på livsåskådning och människovärde bör med sina ingångsvärden ta sig an samhällets och medborgarnas rehabilitering under och efter coronan – alldeles oavsett om regeringen ber om någon kommissionsmedverkan eller ej.”

Svenska kyrkans religionsdialog i farligt gränsland – Kyrkans tidning Ulf Lönnberg/Kyrkans tidning 17 mars 2020
I religionsfrihetens namn ryms inte vilka handlingar som helst – och inte heller samhällsomstörtande opinionsbildning med hot och våld – inom svensk lag. Men i sin ambitiösa religionsdialog rör sig Svenska kyrkan i ett farligt gränsland. >>På denna debattinlägg replikerar Peter Lööv Roos, samordnare för interreligiösa frågor i Svenska kyrkan: ”Sorgligt när muslimer utmålas som hot”

Dags att granska politiska och religiösa ledares syn på religionsfriheten – Ulf Lönnberg 14 februari 2020 ”Båda [J Segersam (kd) och Dagens ledarsida] vill garantera att kristen mission ska fortgå samtidigt som humanistisk acceptans ska upprätthållas mellan troende med olika religiösa tillhörigheter eller ingen alls.
Samtidigt har religionerna satt avtryck i politiken och så även tvärt om. Politiska ledare har i alla tider haft att förhålla sig till religionen – antingen som dess beskyddare eller dess utnyttjare för egna syften.”

Förslag. ”Alla samfund ska ha en ´ansvarig förkunnare´ ” – Dagen 31 jan 2020 Artikeln av Jacob Zetterman, tidningen Dagen: Med en 100-sidig skrift vill näringslivslobbyisten Ulf Lönnberg få upp religionens roll i politiken och föreslår en rad stora förändringar. Det genomgripande temat är att helt klippa banden mellan stat och trossamfund, samt att politiken bör vila på en västerländsk judisk-kristen grund som motar bort inflytande från politisk islam.

Med barnkonventionen ska vi skydda barnen från extremistisk religiös indoktrinering – Ulf Lönnberg 13 januari -20 ”Inom ramen för Barnkonventionen har vi möjlighet att upprätthålla och vidareutveckla Sverige som demokratisk rättsstat på den västerländska judisk-kristna traditionen. Enligt konventionen ska det finnas plats för all religionsutövning inom respektive nations lagar.”

”Om böneutrop anses okej måste lagen ändras” Ulf Lönnberg Dagens Samhälle 26/11 -18. I ett första steg ska vi då lagstifta mot regelbundna och institutionaliserade böneutrop som tränger in i människors hem och som inte går att undkomma.

Frikyrkorna måste försvara religionsfriheten – Ulf Lönnberg/Dagen 2 okt -19 ”Vi får inte blunda för att det finns ett religiöst omvandlingstryck i civilsamhället som genererar nya kriterier för vad som är relevant för varje församling. Ute i församlingsmedlemmarnas vardag förändras både de sekulära och religiösa miljöerna med islams frammarsch.”

Pingströrelsen är inte särbehandlad Ulf Lönnberg/Dagen Nyheter 19/7 -19 ”Jag delar Daniel Alms kritik mot de liberala krafter som vill stoppa konfessionella skolor men jag ställer inte upp på hans påstående att de agerar mot ”de rättigheter som kommer med Europakonventionen och som skyddas i den svenska grundlagen.” (Replik till Daniel Alm, föreståndare, Trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan: Politiker och opinionsbildare, sluta stigmatisera troende)

Dags för vägval i vilsen religionsdebatt – Ulf Lönnberg/Dagen 17 maj -18
Fler religiöst orienterade och fler politiker borde i omsorg om den svenska religionsfriheten, med dess rättigheter och begränsningar, sätta ner foten i vårt vilsna religionspolitiska samtal. (Replik till Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen och docent i religions­sociologi: ”Krockar tron med det sekulära?”)

Svensk religionsfrihet hotas av islamistiska grupperingar – Ulf Lönnberg/ Världen idag 24 jan -18
I denna vår traditionellt kristna miljö underhåller och vidareutvecklar vi vår demokratiska rättsstat. Över tid är vår religionsfrihet garanten för tolerans med tydliga förbud mot religiöst påtvingande agerande.

Stefan Löfvens uttalande kan trigga islamister – Ulf Lönnberg Dagens samhälle 27 juni 2017 Rättsstaten kräver tydlig rågång mellan makt och verkställighet. Stefan Löfvens uttalande om vigsel av samkönade par suddar ut den gränsen.

Kyrkans dogmer och ideal utmanas – Ulf Lönnberg/Kyrkans tidning 20 dec -13 ”Svenska kyrkan,en social rörelse Idag står vi inför nygamla krafter som systematisk utmanar en anständig och etisk hållbar människosyn. Omsorgen om och försvaret av alla människors lika värde har både en existentiell bäring och en partipolitisk tillämpning. (Replik till Tomas Franssons ”Stoppa den sociala ojämlikheten” i Kyrkans Tidning den 12/12-13).