Existensiella mjuk- och hårddata

Imam uttalade sig suddigt om boskillnad mellan sekulär demokratisk rättsordning och Koranen som tillämpad lagtext utan parlamentarisk process.

Imam Anwar Olwan (foto Ulf Lönnberg)

Koranbrännig var inte huvudfrågan men självklart viktigt att inte gå förbi på Fri Tankes existentiella salong om gränsdragning mellan religion och politik (Kulturhuset den 19ds). Måhända för breddat perspektiv modererade både Joel Halldorf och Christer Sturmark den inbjudna panelen: Anna Nachman, begravningsansvarig på Judiska församlingen i Stockholm, Awad Olwan, pensionerad imam, Ulf Gustafsson, förbundssekreterare i Humanisterna
Lars Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan
Dominik Terstriep, Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm.

Awad Olwan är imanen som initierade Guds Hus-byggnaden i Fisksätra, den består av tre delar: kyrkan, moskén och ett inomhustorg dem emellan. På hemsidan för Svenska kyrkan, Nacka församling står det:

Citat från Nackaförsamlingens hemsida:

Guds Hus är ett interreligiöst ett fredsprojekt i Fisksätra där Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka samverkar. Tanken är att skapa en mötesplats för kristna och muslimer, motverka främlingskap och istället utveckla vänskap och respekt för varandra.

https://www.svenskakyrkan.se/nacka/vi-bygger-ett-guds-hus-i-fisksatra

Awad Olwan förklarade att islam består, som andra religioner, av ett otal varierande versioner med olika urkundstolkningar, former av traditionellt utövande och praktisk tillämpning över tid. Med Koranen i hand sade han att det finns en religion med Guds ord som är Koranen (som jag uppfattade som hans religion) att utgå ifrån parallellt med ett otal olika varianter och versioner av islam. I den kontexten definierade han religionen som mjukvaran och verkligheten som hårdvaran i ett existentiellt gränssnitt att förhålla sig till.

Awad Olwan analyser – och tillämpar? – alltså praktiska gränslinjer mellan religion och verklighet i sin egen existensiella orientering.

Med anledning av upploppen under påskhelgen fick paneldeltagarna frågan om koranbränning ska vara förbjuden i svensk lag. Alla, utom imam Awad Olwan, var tydligt emot sådan lag samtidigt som de motiverade sitt ställningstagande eller spekulerade om koranbrännares motiv och målsättning.

Anwar Olwan å sin sida duckade för frågan, För honom var det viktigare i det konkreta fallet att få möjlighet att tala med en koranbrännare och fråga om dennes motiv och att peka på annat och mer konstruktivt agerande för att försvara sin tro.

Imam Anwar Olwan sade sig också vara övertygad om att nästa generation muslimer i Sverige ska göra bättre än tidigare generationer och delta i debatten för att öka förståelsen mellan muslimer och majoritetssamhället. Som i många andra länder, lade han till. Och anknöt till vad han sa i debattens inledning: Vår moské i Fisksätra använder vi mest för bön, diskussioner som den vi har här idag är sällsynta. Här har västerlandet visat en väg framåt.

Anwar Olwan uttalade aldrig något ställningstagande i frågan om förbud i svensk lag mot koranbränning eller hädelselagar.

Imam Anwar Olwan kunde lätt ha knutit an till sin liknelse om religionen som mjukvara och satt den mot gällande lagstiftning i Sverige som verklighetens hårdvara i sin syn på boskillnad mellan sekulär demokratisk rättsordning och Koranen som tillämpad lagtext utan parlamentarisk process.

Jag fortsätter gärna det offentliga samtalet med imam Anwar Olwan och detta helst nu i begynnande valtider.

Ulf Lönnberg, driver bloggen Svenskreligionspolitiskdebatt.com

Annika Borg utmanar Martin Hägglund

I nyss utkomna Axess nr 3 påpekar Annika Borg behovet av att vi kan förstå och identifiera hur ”religion och trosutövning har format mänsklighetens historia och fortfarande spelar roll i många människors liv”. Annika Borg beskriver hur religionsblindhet berövar oss de kulturella referenser som i långa stycken fångar upp förutsättningarna för och utvecklingen av vår västerländska demokratisyn. För ett tiotal år sedan skrev om detta boken Bibeln på mitt sätt.

Det är med den insikten som även vi utan religiös hemvist kan förstå att bejaka den kristna västerländska traditionen som bärare av vår demokratiska rättsstat med förutsägbara och garanterade fri- och rättigheter.

Annika Borg berättar att hon ska medverka i ett panelsamtal om Martin Hägglunds bok Vårt enda liv. Sekulär tro och andlig frihet. I Martin Hägglunds värld finns inte plats för varken religion eller tro i det att han, enligt Annika Borg, tolkar bibeltexterna bokstavligt, ngt hon tycker att han har gemensamt med många andra religionskritiker.

Annika Borg anser att hans bok borde ha lett till kyrkliga kampanjer där felaktigheter och nidbilder bemötts. Hon har postat sin bok Bibeln på mitt sätt till Hägglund och lovar oss läsare: ”Vill han ha en match, ska han få det.”

Den här typen av kraftmätningar borde intressera och engagera också politiker i det offentliga samtalet. Sveriges religiösa landskap har de två decennierna omdanats och utmanas därmed av extrema religiösa och religiöst politiska aktörer. Marxism och andra totalitära ideologier liksom politisk islam bygger sina ideal på rättskällor som inte vilar på majoritetsstöd i fria val.

Demokrati utan religionsfrihet fungerar inte. Vårt nya religiösa landskap behöver nu omfamnas av en reformerad religionsfrihet med tydligare rättigheter och skarpare begränsningar inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter.

Bra att Annika Borg utmanar Martin Hägglund. Med öppna diskussioner i gränslandet mellan politik och religion behöver vi utvecklade såväl juridiska som teologiska positioneringar från respektive kompetensområde. Det är den demokratiska rättsstatens ansvarsområde att hålla rågången dem emellan med en skarpare och mer adekvat religionsfrihet framgent.

Ulf Lönnberg

Ibn Rushd anmäler Göteborg bidragsavslag

Ulf Lönnbergs kommentar: Den fortsatta rättsliga prövningen kommer att visa på om rekvisiten för att vägra studieförbundet kommunala ekonomiska bidrag. Krav på tillämpningen av studieförbundets stadgefästa demokratiska värderingar kommer också att prövas. Denna process kan bli startpunkten för att vi i Sverige vidareutvecklar religionsfrihetens definierade rättigheter och preciserade begränsningar inom ramen för FNs mänskliga rättigheter.

Alltinget: ”Ibn Rushd drar Göteborgs bidragsbeslut till förvaltningsrätten – ”Islamofobiskt motiverat”

Alltinget skriver: ”Kommunala tjänstemän utredde förbundet och kom fram till att de levde upp till bidragskraven. Men i februari i år, avslogs ansökan igen av socialnämnden, enligt GP. En majoritet av politikerna vill att förbundet utreds ytterligare innan de får grönt ljus.”

”Men Ibn Rushd hävdar att de inte har blivit bedömda på samma sätt som andra studieförbund. I stället menar de sig ha blivit ”utdömda på förhand” och hävdar att avslaget är ”islamofobiskt motiverat”.

Tomas Appelqvist: Sekulär intolerans i svensk skola bekräftas

Tomas Appelqvist
Universitetslektor i religionsvetenskap, verksam vid lärarutbildningen på Karlstads universitet skriver i slutreplik:

”De kunskaper som odlas i svenska skolor bör, oavsett skolform, givetvis vara fria från ideologisk påverkan. Samtidigt är alla skolor bundna att följa läroplanen, som är ett tydligt värdebaserat dokument. Läroplanens värderingar är också tydligt rotade i en kristen etik, vilket Andersson själv noterar, men samtidigt avvisar eftersom han anser läroplanen vara otidsenlig.”

Läs vidare på NWT-debatt

Richard Jomshof (SD): Ge muslimska barn en rimlig möjlighet att integreras

Richard Jomshof (sd)

Richard Jomshof, partisekreterare i sd, poängterar att han ”värderar mycket av det som finns inom kristendomen” och han poängterar att han ”själv saknar gudstro”. Han utvecklar detta i Dagen 10/3 under rubriken Ge muslimska barn en rimlig möjlighet att integreras.

Hans debattartikel är ett tydligt exempel på att även bland oss utan gudstro finns det politiker som granskar och analyserar hur olika religioner i olika grad sätter – positiva och negativa – avtryck i olika rättsordningar, grundlagar, lagar och förordningar.

Det är med en sådan värderingsskala som religion och politik ska hållas åtskilda. Det gäller i allas vårt allmänpolitiska samhällsengagemang och därutöver i särskild grad för våra riksdagsledamöters opinions- och lagstiftningsarbete.

Socialdemokraterna och vänstern såg inte heller detta komma. Skärpta kontroller, demokratikrav, ägarprövning mm är både nödvändigt och bra. För sådana åtgärder finna stort stöd i opinionen.

Men elefanten i rummet är och förblir de muslimska friskolorna. Deras religiösa rötter vilar på grundprincipen att individen är underordnad klanen och att rättsväsendet – som vilar på Koranen som rättskälla – behandlar och dömer män och kvinnor olika, håller skolbarn könsseparerade med normen att pojkar ska kolla hur flickor uppträder enligt religiösa normer. Prygel och dödsstraff finns i straffskalorna.

Bra att Sverigedemokraterna (som enda parti?) – konsekvent värnar vår sekulära, öppna, demokratiska rättsstat och samtidigt utgå från det faktum att islam i grunden inte accepterar annat än Koranen som rättskälla. En sådan religions utopier är inte förenliga med den västerländska kristna traditionen som väl tjänar – och tjänat – vår religionsfrihet, demokrati och rättssäkerhet över tid

Richard Jomshof skriver ”Också tanken omatt varje enskild individ har ett personligt ansvar för sina egna gärningar är grundläggande kristna värden som ligger till grund för vårt demokratiska tänkande, våra lagar och vårt rättsväsende.”

De konfessionella friskolorna kommer att bli en av de stora valfrågorna i höst. Svenskt skolsystem ska vara en del i integrationen av alla barn och främst för de barn som av föräldrar hålls fjättrade i religiöst tvång.

Ulf Lönnberg, driver bloggen svenskreligionspolitiskdebatt.com

Världen idag-debatt: KD kommer alltid stå upp för de värderingar som byggt Sverige

Vi ska bekämpa islamism och andra försök till splittring av landet, skriver KD:s rättspolitiske talesperson, Andreas Carlsson, i denna debattartikel.

Andreas Carlsson (kd)

Vi vill förbjuda utländsk finansiering av moskéer, islamistiska föreningar och stiftelser i Sverige. Finansieringen är en bidragande orsak till framväxten av islamistisk extremism. Saudiarabien, Turkiet och Qatar sponsrar och kontrollerar ett antal moskéer i Sverige idag, som fungerar som propagandakanaler för både de politiska regimerna och den religiösa extremismen.

Länk till artikeln i Världen idag

Lars Adaktusson (kd): “Regeringen är ointresserad av religionsfrihet”

Lars Adaktusson (KD)

– Av världens 2,3 miljarder kristna, förvägras i dag över 300 miljoner att fritt få praktisera sin tro, sa Lars Adaktusson med hänvisning till Open Doors statistik.

Han beskrev förföljelse av kristna som ett allvarligt globalt problem som borde tas på större allvar, något han menar inte görs i Sverige.

– Regeringens reaktion på detta är ointresse och likgiltighet, menade Lars Adaktusson.

Läs hela artikeln på Dagen

”Lägg ner muslimska friskolor – de bidrar inte med något positivt”

Richard Jomshof (sd)

Richard Jomshof redogör för en rad dokumenterade fall av fusk i och misskötsel av muslimska friskolor. Han skriver:

Jag är dock inte förvånad att det är så verkligheten ser ut. Islam bygger nämligen på en helt annan värdegrund än vad kristendomen gör. Skillnaden mellan islam och kristendom är lika stor som den mellan exempelvis liberalism och nationalsocialism. De muslimska friskolorna har ingenting positivt att bidra med. De bidrar endast till att ytterligare förstärka segregation och utanförskap samtidigt som vi ger islamisterna redskapen att ytterligare flytta fram sina positioner. Genom att lägga ned dessa skolor ger vi i stället dessa barn en möjlighet att gå i vanliga skolor och förhoppningsvis en rimlig möjlighet att bli en integrerad del av det svenska samhället.

Länk till artikeln i Dagen

Sverige måste stå emot islamismen

Andreas Carlson (kd)

– Vi vet sedan tidigare att islamistiska grupper krävt speciallagar för muslimer – i Sverige. Det är en fullkomligt galen tanke. Vår demokrati är utsatt för ett allvarligt hot. Det måste motas.

Det finns ett par saker som behöver göras för att Sverige ska stå bättre rustade mot islamistiska kampanjer.

  1. Förbjud finansiering av moskéer, stiftelser och föreningar från utländska extremister.
  2. Inför ett demokratikrav för bidrag till civilsamhället.
  3. Skydda utsatt personal.
  4. Skärp straffen för den som angriper viktiga samhällsfunktioner.

Läs hela artikeln

Bra där, Landskrona! Viktigt att informera om vår socialtjänstlag

I muslimska länder är traditionen att man äger sina barn och uppfostrar dem enligt vissa normer som vi inte accepterar. Visst – det handlar om kulturkrock – men när alla immigranter får sakinformation om vår kultur och vår socialtjänstlag, är det det upp till de berörda att följa att svensk lag.

Konstruktivt, bra och ansvarsfullt att Landskrona kommun kontaktar muslimska församlingar, föreningsliv och nattvandrare.

Carina Jording, biträdande chef för individ- och familjeförvaltningen:

– Att få sina barn omhändertagna väcker känslor hos alla grupper i samhället, den reaktionen möter socialtjänsten dagligen. – – det är jätteviktigt att motverka falsk ryktesspridning.

Läs vidare i HD