I Dagens Nyheter: Religionsforskare – Salafister tar efter influerare för att locka nya anhängare

”Sammantaget är salafism en snabbt växande inriktning av islam, inte minst bland unga och även i väst. Det konstaterar Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap och föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, på Södertörns högskola. Huvudsakligen är det fromhetssalafismen som ökar, snarare än den öppet våldsbejakande formen.”

https://www.dn.se/kultur/religionsforskare-salafister-tar-efter-influerare-for-att-locka-nya-anhangare/

Jacob Wirén: ”Muhammed de kristnas nya profet” ?!?

Tekningen från 2018 när biskopen i Växjö välkomnade böneutrop. Teckningen nu aktuell igen när Antje Jackelens innersta krets anser att kristna ska se Muhammed som sin nya profet.

Torbjörn Tobbe Nyström skriver på FaceBook klart och träffsäkert vad det handlar om det:

https://www.facebook.com/torbjorn.nystrom

Se gärna min http://www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

Om riksdagspartiers syn på religion

.

Emil Danielsson: Svenska riksdagspartiers syn på religion, 15 högskolepoäng,
A Discourse Analysis of the Partyprograms of eight Parliamentary PartiesEmil Danielsson / Humaniora och samhällsvetenskap / Religion 3 /Ämneslärarprogrammet 15hp / Handledare: Torkel Lindqvist / Examinator: Katarina Plank / 2020-01-17 Länk till hela dokumentet

Intressant om partiernas syn på religion. I postalintervjuer via e-mail undersökte Emil Danielsson också hur partiernas kommentarer överensstämmer med deras partiprogram. Mailet som skickades till dem innehöll följande frågor (svar från MP, M och SD saknas):
• Vad har ert parti för uppfattning om religion?
• Har ni olika uppfattning om buddhism som religion och islam som religion?
• Vad tycker ni om religiösa friskolor? För/emot?
• Bör omskärelse vara tillåtet i Sverige? Jag undrar då vilken rättighet som går före den andra, barnens rättigheter eller religiösa rättigheter

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Vänsterpartiet
I deras partiprogram nämner V att staten ska vara religiöst neutral och i deras mail svarar de att den svenska staten ska vara sekulär, vilket har samma innebörd. Deras syn på religionsfrihet, att den gäller både rätten till och från religion, stämmer överens mellan partiprogram och mailsvar. I deras partiprogram nämns inte de religiösa friskolorna, men tack vare deras mailsvar så framkommer det tydligt att V är emot religiösa friskolor. V är varken enbart negativt eller enbart positivt inställt till omskärelse, dock mer negativa än positiva men det mesta baserar sig på omtanke om barnet och dess rättigheter som i detta fall väger tyngre än religiösa rättigheter.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Socialdemokraterna
S partiprogram nämner att skolan ska vara fri från religiös påverkan och fri från
konfessionella inslag, och i mailet svarar de att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan av skolan. Mailsvaret stämmer överens med partiprogrammet. Att samfunden är en självklar del av civilsamhället framkommer lika tydligt i partiprogram som mailsvar. Varken i partiprogram eller mailsvar framkommer att de har annorlunda syn på någon enskild religion.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Centern
Centerpartiets mailsvar på postalintervjun säger samma sak som deras partiprogram. I båda framkommer att religionsfriheten är en orubblig princip som både gäller frihet till och från religion. I mailsvaret står det att man behöver kunna tolerera att andra personer har andra religiösa uppfattningar vilket stämmer väl med stycket i partiprogrammet som säger att ingen ska känna rädsla att utöva sin religion. Tolererar man andras religion utsätter man dem inte för övergrepp och de behöver inte känna rädsla.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Liberalerna
I både deras partiprogram samt mailsvar så skriver de att alla får uttrycka sin religion och tro som de vill. Det som skiljer partiprogrammet från mailsvaret är att ”frihet att inte tillhöra någon religion” enbart nämns i partiprogrammet. I partiprogrammet beskrivs trossamfunden
som ”en central del av det civila samhället”, men i mailsvaret är det enda som nämns om
trossamfund att deras friskolor ska granskas av Skolinspektionen. Gällande konfessionella friskolor så framkommer samma inställning, L är inte positiva till religiösa friskolor.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Kristdemokraterna
De första två meningarna i mailsvaret är ordagrant hämtade ur partiprogrammet. Resterande del av första stycket stämmer även den överens med vad som framkommer i partiprogrammet, ordagrant till stor del. Gällande friskolor och omskärning finns det inget partiprogrammet att jämföra med.