Debattskriften Utan religionsfrihet – ingen demokrati

 

De konkreta förslagen – i sammanfattande punkter
Innehållsförteckning:
Förord
1 Religionspolitik – ett sakpolitiskt område
2 Individ, politik och tro
3 Religionsfriheten och vårt kristna arv
4 Olika syn på religionsfrihet
5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa
6 Kairodeklarationen versus FN
7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten
8 Lagen om trossamfund
9 Ansvarig förkunnare
10 Skrota Lagen om Svenska kyrkan
11 Ingen vigselrätt för trossamfund
12 Kyrkovalen – en religionspolitisk skamfläck
13 Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund
14 Förstatliga Folkbildningsrådet
15 ”Muslimska (intresse-)partier”
16 Trosfrid, blasfemi
17 Förbud mot slöja/heltäckande plagg
18 Förbjud böneutrop och utländsk finansiering
av moskéer 70
19 Könsstympning
20 Månggifte
Krönikor:
21 Ingen naturrätt i politiken
22 Religionen – människans evige följeslagare
23 Abrahamitiska religionerna 2.0
24 Nya religiösa rörelser i vid bemärkelse
25 Frikyrkorna och religionsfriheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapitel 1: Ett politiskt sakområde

o Med information och opinionsbildning ska för-ståelse och respekt etableras för Sverige som sekulär, demokratisk rättsstat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den väster-ländska judisk-kristna traditionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Religionsfriheten med dess rättigheter och be-gränsningar ska upprätthållas inom de ramar som FN:s skydd för mänskliga rättigheterna och Europakonven-tionens skydd för de mänskliga rättigheterna stipulerar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o I Sverige ska vi upprätthålla religionsfriheten ge-nom att ta ställning till vilka fler och nya religiösa symboler och handlingar som ska skyddas i lag och vilka som ska förbjudas i lag.

Kapitel 3: Religionsfriheten och vårt kristna arv
o Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den västerländska judisk-kristna traditionen.

o Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste ständigt försvars och upprätthållas.

o Religiösa och politiska opinionsbildare som verkar för en teokratisk rättsordning ska bemötas med politiska argument.

o Den kontraproduktiva eftergiftspolitiken i religionsfrihetens namn mot teokratiska strömningar och politisk islam måste upphöra. Den gagnar inte minst islamister som vill omdana vår rättsordning.

o Det behövs träffsäker lagstiftning som främjar den västerländska judisk-kristna traditionen på minsta möjliga bekostnad för andra religioners traditioner.

Kapitel 4: Olika syn på religionsfrihet
o Sverige ska gå i bräschen och tydligt försvara skrivningarna i FN:s mänskliga rättigheter.

o Sverige ska avvisa de ”kompletterande grupprättigheter” som UNESCO förordar.

Kapitel 6: Kairodeklarationen versus FN
o Människor med olika religiösa tillhörigheter ska kunna leva sida vid sida och tillsammans i Sverige med vår garanterade religionsfrihets rättigheter och begränsningar

Kapitel 7: Demokrati och rättsväsende står över… religionsfriheten
o Ingen religiöst bokstavstrogen urkundstillämpning kan hos oss ha eller få rättsligt verkan utan riksdagsbes-lut inom ramen för FN:s och EU:s konventioner om de mänskliga rättigheterna – med de eventuella begränsningar som anges i svensk lag.

Kapitel 8: Lagen om trossamfund
o Lagen om trossamfund ska kompletteras. Se kapi-tel 9.

Kapitel 9: Ansvarig förkunnare
o Lagen om trossamfund ska kompletteras. Alla re-gistrerade trossamfund ska åläggas att utse sin ansva-rige förkunnare.

Kapitel 10: Skrota lagen om Svenska kyrkan
o Lagen om Svenska kyrkan ska skrotas.

o Trossamfunds affärsverksamheter ska vara momsbefriad.

o Den statliga servicen att inkassera Svenska kyrkans och ett antal andra trossamfunds medlemsavgifter ska avvecklas.

o Den kyrkoantikvariska ersättningen från staten som infördes 2002 ska fördubblas (till 920 miljoner kronor) och indexregleras från denna nivå.

o I samband med att Lagen om Trossamfund ändras och ålägger registrerade trossamfund att utse sina ansvariga förkunnare, ska det också gälla för trossamfun-det Svenska kyrkan. Se kapitel 9.

Kapitel 11: Ingen vigselrätt för trossamfund
o Vigselrätten för Svenska kyrkan och övriga trossamfund ska återkallas.

o Civilrättslig förrättning för att ingå äktenskap ska vara obligatorisk.

o Alla som vill kan därutöver fira eller stadfästa vigseln med en religiös eller profan ceremoni.

Kapitel 14: Förstatliga Folkbildningsrådet
o Regeringen bör utan vidare utredningar förstatliga Folkbildningsrådet för alla olika intressenters och politikers fulla insyn i verksamheten.

Kapitel 17: Förbud mot slöja/heltäckande plagg
o Ett maskeringsförbud enligt dansk modell ska införas i Sverige. Det ryms inom ramarna för vår religionsfrihet utan att i oförsvarlig grad inkräkta på den personliga integriteten.

o Ett slöjförbud i grundskolan ryms inom religions-frihetens rättigheter och begränsningar. Slöja på barn i grundskolan motarbetar idén om jämställdhet. Slöja i skolan kränker flickors, och i förlängningen kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter.

o Ett slöjförbud i grundskolan tar vi som nation också ta för att upprätthålla den västerländska judiskt-kristna traditionen.

Kapitel 18: Förbjud böneutrop
o Kyrkors klockringning ska ha lagligt skydd inom ramen för gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning och förekommande lokala ordningsföreskrifter.

o Kyrkors klockringning ska beaktas som kulturarv och tecken på att Sverige ska upprätthållas och byggas vidare på den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat och tjänar oss väl.

o Böneutrop från minareter och moskéer ska vara förbjudet i Sverige.

Kapitel 19: Könsstympning
o Med hänsyn till att frågan om manlig omskärelse har stark historisk och religiös förankring och att den kommer att aktualiseras i den religionspolitiska debatt som Sverige behöver, hänskjuter jag frågan i detta skede till vidare genomlysning av den medicinska professionen och de religiösa samfunden.

Kapitel 20: Månggifte
o Månggifte är ska alltjämt vara förbjudet i Sverige. Individer som ingår i månggifte som ingåtts utomlands ska inte få leva och verka i den koalition i Sverige.

o De politiska partierna har att positionera sig i god tid före valet 2022. Utredning pågår: „Strängare regler om utländska månggiften“ (Dir. 2018:68)