Även professor Jan Hjärpes nominalistiskta utgångspunkt behövs i det religionspolitiska samtalet

Professor Jan Hjärpe reagerar på DAGEN-debatt 10ds på begreppet ”bokstavstroget” i Claphaminstitutets rapport Islamiska värderingar kontra västerländska värderingar.

Ulf Lönnbergs kommentar: Även professor Jan Hjärpes nominalistiskta utgångspunkt behövs i det religionspolitiska samtalet

Professor Jan Hjärpe påpekar att rapportens utgångspunkt är begreppsrealistisk istället för nominalistiskt. Verkligen är brokigare än vad som beskrivs. Jag säger inte emot. Men Jan Hjärpe tar sig inte tid att beröra rapportens reella, faktabaserade och kulturella konfliktytor. De kan inte avfärdas. I rapporten kopplas sjutton konkreta utmaningar, varav viss samsyn må finnas tre fall. Det gäller även med vidare utgångspunkter än begreppet ”bokstavstrogen islam” (vilka?). Btr människors enskilda handlingar generaliserar inte rapporten enligt Hjärpes måttstock. Tvärtom skriver författarna: ”Vi vill understryka att denna nödvändiga och välmotiverade kritik under inga omständigheter får riktas mot muslimer som personer.”

Men även i nominalistiska termer – oavsett religion – ska vi i Sverige motverka vissa religiösa aktörers självpåtagna segregation och somligas oblyga förtryck av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter genom tondöv religiös urkundstillämpning.

Det handlar om att vetenskapligt definiera utmaningarna i vårt religiösa landskap och att utifrån det formulera adekvata politiska åtgärder. Hjärpes kompetens kan här tjäna som hävstång såväl i begreppsmässigt som nominalistiskt formulerat reformarbete.

Ulf Lönnberg

I Dagens Nyheter: Religionsforskare – Salafister tar efter influerare för att locka nya anhängare

”Sammantaget är salafism en snabbt växande inriktning av islam, inte minst bland unga och även i väst. Det konstaterar Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap och föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, på Södertörns högskola. Huvudsakligen är det fromhetssalafismen som ökar, snarare än den öppet våldsbejakande formen.”

https://www.dn.se/kultur/religionsforskare-salafister-tar-efter-influerare-for-att-locka-nya-anhangare/

Läs Omar Makram’s analys om att vissa värdesystem är bättre än andra:

”Vi lever i andra tider nu på den del av jordytan vi bebor, och det privilegium som tilldelats religionen har haft sin tid.  Nu är det hög tid för religiös åskådning att behandlas på samma sätt som övrig åskådning.

Vi måste också en gång för alla begrava allt vad identitetspolitik heter, göra oss fullständigt kvitt kollektivistiskt grupptänkande utifrån identitet. Fokus måste återföras till individen och individuella rättigheter, inte gruppers rättigheter.”

>>> Ulf Lönnberg: Han berör religionsfriheten och hur vi bör förhålla sig till denna – återkommer med kommentar att anträda en process i flera steg.

Länk Bullentin

Oskuldsoperstioner måste stoppas

Josefin Malmqvist och Charlotte Broberg (m): ”Att som läkare gå emot rådande evidens är oacceptabelt och läkare som utför denna typ ingrepp bör därför inte få behålla sin läkarlegitimation. De bör därutöver även kunna dömas till kännbara straff. – – Sverige är ett av väldens mest jämställda länder, men tyvärr tyder mycket på att hedersförtrycket ökar.”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/6zBBvz/forbjud-och-bestraffa-oskuldsoperationerna

”Dags att tala om hederskulturen i frikyrkan”

Erik Lundström

”Vad i kyrkosynen skapar då hederskultur? Jag ser att bibelsynen, den karismatiska förståelsen av världen och förväntan på ungdomar som blivande trons “ambassadörer” gör föräldrarnas uppfostran strängare och särpräglad. I mitt material förekommer bland annat demonutdrivningar i hemmen. Likaså komplicerar och begränsar vikten av helighet, samt det faktum att församlingen är medfostrare. Idén om församlingen som avhängig medlemmarnas enskilda renhet är särskilt ödesdiger.” Länk till debattartikeln