Läkartidningen: ”Kommentar om slöja blir DO-fall”

Länk till Läkartidningens artikel, ur artikeln:

”En läkare kommenterade att ett par patienter förmodligen hade D-vitaminbrist eftersom de hade slöja. Men en av patienterna menar att kommentaren var kränkande och kopplad till kvinnornas tro. Nu utreder Diskrimineringsombudsmannen, DO, saken.”

Ulf Lönnberg kommentar:

1. Passa gärna på att läsa läsarkommentarerna (2st hitintills).

2. Här rör vi oss i gränslandet mellan religionsfrihetens framtida eventuellt accepterade (förtydligade) rättigheter och (rättssäkra) begränsningar och DO:s uppdrag. Det här gränsområdet berörde jag inte i min debattskrift 2019jag tar gärna emot tips och länkar till artiklar som belyser/analyserar frågan – ulfloennberg@gmail.com

Tidöavtalet: – med möjliga religionspolitiska ankytningspunkter

Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige (pdf)

I all hast några punkter i Tidöavtalet som indirekt eller direkt kan beröra religionspolitiska spörsmål:

Skolinspektionen ska uppdras att öka sin granskning av skolor med konfessionell inriktning eller inriktning som kan antas bedrivas med problematik avseende extremism och islamism. Tillsynen ska som regel ske genom oanmälda besök…

Ökade befogenheter för Skolinspektionen Skolinspektionens tillsynsuppdrag breddas till ett ökat uppdrag att följa upp skolors resultat utifrån objektiva kvalitetskriterier (utifrån bl.a. elevsammansättning och externt rättade prov). Skolinspektionen ska göra fler inspektioner, i högre grad även oanmälda, i alla skolverksamheter och fler inspektioner i skolverksamheter som tidigare fått ett föreläggande…

Översyn av arvsrätten Ett uppdrag ges att göra en bred översyn av olika aspekter av arvsrätten.

Allm änna arvsfondens inriktning Ett utredningsarbete ska genomföras för att säkerställa att organisationer och föreningar som tar emot medel från allmänna arvsfonden använder dessa på ett korrekt sätt med tydlig resultatredovisning samt att dessa följer demokratiska värderingar…

Översyn av folkbildningsrådet En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det sammanhanget ska övervägas om medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet istället för av Folkbildningsrådet…

Barometern: Normalisera inte underordning

”Malmö Museers utställning ”Modest Fashion” framställer underordningsplagget hijab som mode och personlig stil.”

”Det är således inte ”kyskhetsmode”, som Malmö stads Malmö Museer oreflekterat ger uttryck för när de gör slöjan till en modedetalj i en aktuell utställning, utan för kollektiva ni krav på, begränsningar av och normer för hur kvinnor ska och får leva. Kvinnor ska vara sexuellt ”rena” och måttfulla såväl i sin person som i sättet att klä sig.”

”Aningslöshetens tid måste vara förbi. Slöjan ska inte normaliseras och behandlas som en modeaccessoar, utan diskuteras som den symbol den faktiskt är.”

Barometern Ledaren idag

DN granskar: Så vill religiösa församlingar ”omvända” homosexuella – får miljoner i bidrag

Religiösa församlingar får miljonbidrag från staten för att stärka svenska värderingar och demokrati. Bakom stängda dörrar erbjuder ledningen både instruktioner och verktyg för hur homosexuella personer kan ”omvändas”.

Till DN

DJ: Inte diskriminering när kyrkomusiker tvingades delta i religiösa ceremonier

Det finns få vägledande rättsfall om vilken rätt anställda har att ge uttryck för sin religion på jobbet, skriver advokat Stefan Flemström. Om önskemålen inte är störande bör de tillgodoses.

DO konstaterar vidare att hennes önskan att slippa närvara vid ceremonierna ”inte kan anses vara en sådan religiös manifestation som motiverar en annan jämförelse än mellan grupperna kristna respektive icke kristna personer på arbetsplatsen”. Enligt DO står det klart att en jämförelse mellan dessa grupper ger vid handen att personerna i den gruppen av kristna som som kvinnan tillhör ”inte särskilt missgynnas av en bestämmelse varigenom de förpliktas att närvara vid religiösa ceremonier på arbetsplatsen”. Därför har det inte heller varit fråga om någon indirekt diskriminering.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/inte-diskriminering-nar-kyrkomusiker-tvingades-delta-i-religiosa-cermonier/Till DJ:s artikel

Se även

Vilken plats får religionen ta på våra jobb?

Genmäle på detta inlägg: