Jens Lunnergård: Förbjuda religiösa friskolor strider mot religionsfriheten

”I läroplanen står att den svenska skolans värdegrund ska vara i överensstämmelse med ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”. Kd föreslår att denna formulering även förs in i skollagen. Den kristna värdegrunden ger en stark bas för att motverka mobbning, kränkningar, utanförskap och segregation.”

Länk till Västerbottens-Kuriren

NWT-ledaren: Liberalerna glömmer religionsfriheten

”Partiledaren Johan Pehrson motiverar förslaget med att ”lära sig om en speciell religion, att ha den prägeln, det får man lösa på annat sätt som förälder”. Han hänvisar även till att finns ”utmärkta” söndagsskolor för ändamålet.”

Till NWT-ledaren den 1 juli

”För många troende elever är sådana möjligheter viktiga. När Sveriges kristna råd år 2020 genomförde undersökningen ”Unga troende i samhället” visade det sig att nästan hälften av kristna ungdomar upplevt kränkningar på grund av sin tro, varav var fjärde från lärare. För dem kan konfessionella skolor utgöra en fristad där deras tro respekteras.”

Att föra in krav på “kristen tradition” i skollagen är möjligt

…lagförslaget handlar om de religiösa ledare som i religionsfrihetens namn tar sig rätten att avvika från skolans läroplan och trotsa angivna demokratikriterier. Mot fiffel och bedrägeri har vi redan fungerande lagstiftning, även ägar- och ledningsprövning.”.

https://www.dagen.se/debatt/2022/06/22/att-fora-in-krav-pa-kristen-tradition-i-skollagen-ar-mojligt/

KD-utspelet: Stäng skolor utan ”västerländska värden”

I rätt tid & konstruktivt! KD vill att skolor som inte står för ”västerländska värden” ska förlora tillståndet.
De föreslår nu att läroplanens formulering om ”kristen tradition och västerländsk humanism” tas in i skollagen Länk till artikeln

Judiska ungdomsförbundet: ”Skolförslag hot mot judiskt liv i Sverige”

”På sikt riskerar ni att utplåna judisk kultur genom att inte ha förståelse för att vi inte har samma gränssnitt mellan religion och kultur som majoritetskulturen” skriver debattörerna.

De föreslår att Skolinspektionen istället ska öka tillsynen av skolorna för att kunna agera mot dem som inte lever upp till demokrati- och jämställdhetskraven.

https://www.svd.se/a/28aAlq/judiska-ungdomsforbundet-skolforslag-hot-mot-judiskt-liv-isverige

Bohuslänningen: Oetiskt att förbjuda kristna skolor för att komma åt islamistisk extremism

Skolorna får gissa

https://www.b.se/1.72364783

I de fall som kristna skolor fått sådana förelägganden, är dessa nästan uteslutande kopplade till den osäkerhet som finns på grund av lagens otydlighet, vilket även påpekats av regeringen själv i sin proposition 2021/22:157. Även utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet lyfte fram att skollagens formuleringar om konfessionella inslag är mycket svårtolkade, vilket gör att skolorna får gissa hur tillsynsmyndigheterna kommer besluta.