Kontakt / Om bloggen

Ulf Lönnberg, 76, ulflonnberg@aol.com, 070-568 01 19

Jag gick med i KD 2005 och hade fritidspolitiska uppdrag 2006-2019. Senast var jag gruppledare för KD i kulturnämnden i Stockholm. I dec 2019 lämnade jag mina uppdrag inför min 75-årsdag i jan 2020.

I förvärvslivet har jag arbetat inom företagar- och näringslivsorganisationer. Jag är inte med i Svenska kyrkan eller något religiöst samfund.

Bloggens syfte är att bidra till en bredare sakpolitisk debatt om svensk religionspolitik i syfte att stärka och försvara vår religionsfrihet, ty utan en religionsfrihet med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar – fungerar ingen demokrati.

Visionen är att Sverige, som sekulär, demokratisk rättsstat, alltjämt ska byggas vidare på västerländsk kristen tradition som tjänat och tjänar oss väl.

– o –

Medborgare, politiker och opinionsbildare som är likgiltiga för den sekulära religionsfrihetens ställning i Sverige öppnar för extremistiska och omstörtande företrädare. Politisk islam och våldsbejakande islamism flyttar fram sina positioner i Sverige.

Det är våra politiker som lagstiftare som ytterst ska garantera och sätta gränser för alla människors rätt till uttryck, traditioner och riter. Religionernas normbildning och praktiska tillämpning är inte sällan provocerande för enskilda eller för olika grupper med eller utan religiös hemvist.

I Sverige fråntas ingen rätten att utöva sin religion, vårda sina traditioner, fullfölja sin konstnärliga gärning eller driva sin politiska och filosofiska övertygelse inom ramen för grundlagar och vanliga lagar. I den kontexten ska vår rättsordning upprätthålla religionsfriheten – med tydligare beskrivna rättigheter och med preciserade och lagstadgade begränsningar.

Bloggen Svensk religionspolitisk debatt syftar till

att utifrån den västerländska kristna traditionen stärka en religionspolitisk agenda för en konsekvent, tolerant och inkluderande samhällsutveckling med fokus på alla människors lika förutsättningar och rättigheter.

att inspirera talespersoner för politiska partier, samfund och ideella organisationer att bevaka och delta i ett religionspolitiskt och sakligt offentligt samtal.

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (CCPR)
Artikel 18: 
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning.”
Artikel 27:
”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.”

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ESCR)
Artikel 2.2:
”Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna konvention utövas utan diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.”