Kontakt / Om Svensk religionspolitisk debatt

Ulf Lönnberg  –  ulflonnberg@aol.com  –  070-568 01 19 

Svenskreligionspolitiskdebatt.se är en partipolitiskt obunden nättidskrift.

Svenskreligionspolitiskdebatt.se är ett privat projekt som ägs och drivs av Ulf Lönnberg som också är dess redaktör.

Svenskreligionspolitiskdebatt.se ska bidra till en bred sakpolitisk debatt i religionspolitiska frågor. Syftet är att stärka och försvara vår religionsfrihet i en svensk kontext och inom ramen för FN:s och Europakonventionens åsiktsfrihet och religionsfrihet.

Utan en religionsfrihet – med rättigheter och begränsningar – fungerar ingen demokrati. Sverige ska, som sekulär, demokratisk rättsstat, alltjämt byggas vidare på vår rättsordning i den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat och tjänar oss väl.

Ulf Lönnberg gick med i Kristdemokraterna 2005 och hade fritidspolitiska uppdrag 2006-2019 (KDs gruppledare i Kulturnämnden i Sthlm 2014-2019). Inför sin 75-årsdag i jan 2020 lämnade han sina politiska uppdrag och startade Svenskreligionspolitiskdebatt.se

– o –

Medborgares, politikers och opinionsbildares likgiltighet inför den sekulära religionsfrihetens ställning i Sverige har gjort det möjligt för politisk islam och islamistiskt omstörtande krafter att flytta fram sina positioner i Sverige. Mot sådana hot krävs ideologisk positionering, saklig rättspolitisk argumentation och ett målinriktat kultur- och religionspolitiskt försvar för religionsfriheten.

Det är våra politiker, som lagstiftare, som ytterst ska garantera och sätta gränser för alla människors rätt till uttryck, traditioner och riter. Religionernas normbildning och praktiska tillämpning är inte sällan provocerande för enskilda och grupper med eller utan religiös hemvist.

I Sverige fråntas ingen rätten att utöva sin religion, vårda sina traditioner, fullfölja sin konstnärliga gärning eller driva sin politiska och filosofiska övertygelse inom ramen för grundlagar och vanliga lagar. I den kontexten ska vår rättsordning upprätthålla religionsfriheten – med rättigheter och begränsningar – i gränssnittet mellan politik å ena sidan och religion och kultur å den andra.

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (CCPR)
Artikel 18: 
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning.”
Artikel 27:
”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.”

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ESCR)
Artikel 2.2:
”Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna konvention utövas utan diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.”