Kontakt / Om bloggen

Ulf Lönnbergulfloennberg@gmail.com070-568 01 19

Bloggen är mitt privata initiativ och jag ansvarar för dess innehåll. Jag välkomnar kommentarer och debatt.

Jag gick med i Kristdemokraterna 2005 och hade fritidspolitiska uppdrag 2006-2019. Senast var jag gruppledare för KD i kulturnämnden i Stockholm. I dec 2019 lämnade jag mina uppdrag inför min 75-årsdag i jan 2020.

Bloggens syfte är att bidra till en bredare sakpolitisk debatt om svensk religionspolitik i syfte att stärka och försvara vår religionsfrihet, ty utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar – fungerar ingen demokrati.

Visionen är att Sverige, som sekulär, demokratisk rättsstat, alltjämt ska byggas vidare på den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat och tjänar oss väl.

– o –

Medborgare, politiker och opinionsbildare som är likgiltiga för den sekulära religionsfrihetens ställning i Sverige öppnar för att extremistiska och omstörtande företrädare för politisk islam har kunnat – och alltjämt flyttar – fram sina positioner.

Det är våra politiker som lagstiftare som ytterst ska garantera och sätta gränser för alla människors rätt till uttryck, traditioner och riter. Religionernas normbildning och praktiska tillämpning är inte sällan provocerande för enskilda eller grupper i samhället med eller utan religiös hemvist.

I Sverige fråntas ingen rätten att utöva sin religion, vårda sina traditioner, fullfölja sin konstnärliga gärning eller driva sin politiska och filosofiska övertygelse inom ramen för grundlagar och vanliga lagar. I den kontexten ska vår rättsordning upprätthålla religionsfriheten – med dess rättigheter och begränsningar – i gränssnittet mellan politik å ena sidan och religion å den andra.

Bloggen Svensk religionspolitisk debatt syftar till

att utifrån den västerländska kristna traditionen stärka en religionspolitisk agenda för en konsekvent, tolerant och inkluderande samhällsutveckling med fokus på alla människors lika värde

att inspirera talespersoner för politiska partier, samfund och ideella organisationer att bevaka och delta i den religionspolitiska sakdebatten

att upprätta en länksamling till artiklar som seriöst behandlar aktuella religionspolitiska frågor i en svensk kontext

att utveckla ett seriöst diskussionsforum för religionspolitiska spörsmål.

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (CCPR)
Artikel 18: 
”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning.”
Artikel 27:
”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.”

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ESCR)
Artikel 2.2:
”Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna konvention utövas utan diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.”