Omni: Lokala centerpartister vill lämna kyrkopolitiken

”Svenska kyrkan har sedan millennieskiftet varit skild från staten. Centerpartiet bör också därför ta konsekvenserna av detta”, skriver de fyra motionärerna.

https://omni.se/a/Rrm9kahttps://omni.se/a/Rrm9ka

Sverige ska gå i bräschen internationellt mot apostasi- och hädelselagstiftning

Varför säger Stefan Löfven (s) [inför kyrkovalet] inget om internationellt och svenskt arbetet mot apostasi- och hädelselagarna. Sverige borde gå i bräschen. Här engagerar sig Svenska Kyrkan indirekt för en bra sak, enligt Hulda Fahmi, international director för nätverket Set my people free – vilket finansieras av EFK och flera kyrkor – men om detta säger nomineringsgrupperna i Kyrkovalet ingenting.

Länk till nyhetsartikel i Världen idag

Men – ”Vad har några partier i kyrkan att göra, och vice versa?”

Den angelägna följdkommentaren fick jag i mitt FaceBook-flöde och gjorde ett förtydligande:

”- – Bra kommentar där! Denna indirekta politiska inblandning i Kyrkan borde fler reagera på.

>Eftersom banden mellan staten och Svenska Kyrkan inte är klippta fullt ut (Lagen om Svenska Kyrkan, staten driver in deras medlemsavgift mm) är detta en angelägen för alla medborgare och alla politiska partier. Jag hävdar att Lagen om Svenska kyrkan ska skrotas. Men så länge kopplingen finns är det viktigt att sätta extra press på de partier som väljer (s, c och sd) att ställa upp i Kyrkovalet. Det säger ngt om deras politiska maktstrategier både i och utanför politiken.

> Med detta sagt; du har en viktig poäng i din kommentar: Några av partierna har ju i praktiken sin aktiva medlemmar genom att gå in under andra namn; Borgerligt alternativ är M:s namn på deras kandidater (och andra borgerliga som vill hänga på). Men om/när kyrkan skiljs fullt ut från staten borde Svenska Kyrkan införa direktval och inte genom nominerinskommitter )”partier”) som de idag tillämpar frivilligt – men direktval kommer aldrig till Svenska kyrkan, som i de flesta andra föreningar, kommer inte att ske så länge Lagen om Svenska kyrkan gäller och partierna inte släpper taget.

I framtiden när banden är klippta kommer allt detta vara interna frågor för både för Svenska kyrkan och för partierna. I sunda partier kommer medlemmar inte acceptera att deras parti blandar politik och religion. Och de partier (s, c och sd) som ändå skulle köra vidare får själva svara för det (som idag).Dessa tre partier tycks vara fast beslutna att INTE slopa lagen om Svenska Kyrkan.

Om riksdagspartiers syn på religion

.

Emil Danielsson: Svenska riksdagspartiers syn på religion, 15 högskolepoäng,
A Discourse Analysis of the Partyprograms of eight Parliamentary PartiesEmil Danielsson / Humaniora och samhällsvetenskap / Religion 3 /Ämneslärarprogrammet 15hp / Handledare: Torkel Lindqvist / Examinator: Katarina Plank / 2020-01-17 Länk till hela dokumentet

Intressant om partiernas syn på religion. I postalintervjuer via e-mail undersökte Emil Danielsson också hur partiernas kommentarer överensstämmer med deras partiprogram. Mailet som skickades till dem innehöll följande frågor (svar från MP, M och SD saknas):
• Vad har ert parti för uppfattning om religion?
• Har ni olika uppfattning om buddhism som religion och islam som religion?
• Vad tycker ni om religiösa friskolor? För/emot?
• Bör omskärelse vara tillåtet i Sverige? Jag undrar då vilken rättighet som går före den andra, barnens rättigheter eller religiösa rättigheter

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Vänsterpartiet
I deras partiprogram nämner V att staten ska vara religiöst neutral och i deras mail svarar de att den svenska staten ska vara sekulär, vilket har samma innebörd. Deras syn på religionsfrihet, att den gäller både rätten till och från religion, stämmer överens mellan partiprogram och mailsvar. I deras partiprogram nämns inte de religiösa friskolorna, men tack vare deras mailsvar så framkommer det tydligt att V är emot religiösa friskolor. V är varken enbart negativt eller enbart positivt inställt till omskärelse, dock mer negativa än positiva men det mesta baserar sig på omtanke om barnet och dess rättigheter som i detta fall väger tyngre än religiösa rättigheter.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Socialdemokraterna
S partiprogram nämner att skolan ska vara fri från religiös påverkan och fri från
konfessionella inslag, och i mailet svarar de att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan av skolan. Mailsvaret stämmer överens med partiprogrammet. Att samfunden är en självklar del av civilsamhället framkommer lika tydligt i partiprogram som mailsvar. Varken i partiprogram eller mailsvar framkommer att de har annorlunda syn på någon enskild religion.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Centern
Centerpartiets mailsvar på postalintervjun säger samma sak som deras partiprogram. I båda framkommer att religionsfriheten är en orubblig princip som både gäller frihet till och från religion. I mailsvaret står det att man behöver kunna tolerera att andra personer har andra religiösa uppfattningar vilket stämmer väl med stycket i partiprogrammet som säger att ingen ska känna rädsla att utöva sin religion. Tolererar man andras religion utsätter man dem inte för övergrepp och de behöver inte känna rädsla.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Liberalerna
I både deras partiprogram samt mailsvar så skriver de att alla får uttrycka sin religion och tro som de vill. Det som skiljer partiprogrammet från mailsvaret är att ”frihet att inte tillhöra någon religion” enbart nämns i partiprogrammet. I partiprogrammet beskrivs trossamfunden
som ”en central del av det civila samhället”, men i mailsvaret är det enda som nämns om
trossamfund att deras friskolor ska granskas av Skolinspektionen. Gällande konfessionella friskolor så framkommer samma inställning, L är inte positiva till religiösa friskolor.

Emil Danielssons kommentar till mailsvar från Kristdemokraterna
De första två meningarna i mailsvaret är ordagrant hämtade ur partiprogrammet. Resterande del av första stycket stämmer även den överens med vad som framkommer i partiprogrammet, ordagrant till stor del. Gällande friskolor och omskärning finns det inget partiprogrammet att jämföra med.