GATESTONE: ”Europas slappa säkerhet underlättar för islamistiska terrorister”

Den senaste vågen av islamistinspirerade terrorattacker mot Europa har återigen exponerat bedrövliga brister i de europeiska säkerhetsbyråernas förmåga att erbjuda tillräckligt skydd för sina medborgare.

I alla tre exempel – attackerna i Paris, Nice och Wien – har det framkommit att de som bär ansvaret för attackerna hade kopplingar till globala jihadistiska nätverk som inte upptäcktes av europeiska säkerhetstjänstemän.
Länk till hela artikeln

Från Ledarsidorna.se

”En rimlig tolkning av uppdateringen är att Issa ger tre disputerade forskare och en journalist skulden för alla framtida angrepp, oavsett om de är verbala eller fysiska, riktade mot Muslimska brödraskapets nätverk och symboler. Även om Issa ger uttryck för sin personliga uppfattning är symboliken stark med Stockholms moské som fond samt det faktum att Yasir Issas far var Tarif al Sayyed Issa, även han tidigare medlem i församlingen.”

Forskare ges skulden för alla framtida angrepp på Muslimska brödraskapets nätverk och symboler

Från Ledarsidorna.se

”En rimlig tolkning av uppdateringen är att Issa ger tre disputerade forskare och en journalist skulden för alla framtida angrepp, oavsett om de är verbala eller fysiska, riktade mot Muslimska brödraskapets nätverk och symboler. Även om Issa ger uttryck för sin personliga uppfattning är symboliken stark med Stockholms moské som fond samt det faktum att Yasir Issas far var Tarif al Sayyed Issa, även han tidigare medlem i församlingen.”

Forskare ges skulden för alla framtida angrepp på Muslimska brödraskapets nätverk och symboler

Slakt och religionsfrihet

EU-domstolen hävdar tvärtom att det allmänintresse som djurskyddet utgör, och det utrymme som EU:s djurskyddslagstiftning ger för medlemsländer att gå längre än vad det gemensamma regelverket säger, är starkare än rätten att följa religiösa ritualer vid slakt. Då det går att importera kött slaktat enligt religiösa regler hotas inte religionsfriheten, enligt EU-domstolen. EU:s lagstiftning tillåter inte importförbud av kött grundat på att djuren inte slaktats i enlighet med nationella regler.

https://www.atl.nu/lantbruk/eu-totalforbud-mot-obedovad-slakt-okej/

Om slakt och religionsfrihet

EU-domstolen hävdar tvärtom att det allmänintresse som djurskyddet utgör, och det utrymme som EU:s djurskyddslagstiftning ger för medlemsländer att gå längre än vad det gemensamma regelverket säger, är starkare än rätten att följa religiösa ritualer vid slakt. Då det går att importera kött slaktat enligt religiösa regler hotas inte religionsfriheten, enligt EU-domstolen. EU:s lagstiftning tillåter inte importförbud av kött grundat på att djuren inte slaktats i enlighet med nationella regler.

https://www.atl.nu/lantbruk/eu-totalforbud-mot-obedovad-slakt-okej/

Tilltagande konstruktiv moskédebatt i Karlstad

Nya signaler från vänster välkomnas.

Brottsofferjourens ordförande i Värmland, det tidigare landstingsrådet (V), Monica Ekström samt trion Christina Wahrolin, tidigare landstingsråd och ordf för S-kvinnorna i Karlstad, Marianne Nilsson jämstäldhetsstrateg i Region Värmland och Lena Melesjö Windahl tidigare S kommunalråd i Karlstad Samtliga kvinnor med lång erfrenhet av jämställdhetsarbete i olika former i Värmland, deltar konstruktivt i debatten om den planerade mosk’en Karlstad.

Av utrymmesskäl ett citat hör (de övriga finns i NWT:s artikel:

Brottsofferjourens ordförande i Värmland, det tidigare landstingsrådet (V), Monica Ekström samt trion Christina Wahrolin, tidigare landstingsråd och ordf för S-kvinnorna i Karlstad, Marianne Nilsson jämstäldhetsstrateg i Region Värmland och Lena Melesjö Windahl tidigare S kommunalråd i Karlstad Samtliga kvinnor med lång erfrenhet av jämställdhetsarbete i olika former i Värmland, deltar konstruktivt i debatten om den planerade mosk’en Karlstad.

Av utrymmesskäl ett citat hör (de övriga finns i NWT:s artikel:

I Sverige har varje människa rätt att bestämma över sig själv och sitt eget liv och det gäller och ska gälla! Religionsfrihet (och rätt till frihet från religion) gäller, men de mänskliga fri- och rättigheterna liksom jämställdhet gäller och svensk lagstiftning är överordnad. Inte religionen! Och så ska det förbli.” (Lena Melesjö Windahl, tidigare kommunalråd (S) i Karlstad).

” [bakom betalvägg]

https://www.nwt.se/2020/12/12/starkt-stod-for-ekstroms-uttalanden/?auth=true

”Lokalpolitikerna saknar kunskap om islam (Helsingborg)

Ann-Cathrine Björk, Medborgerlig samling i Skåne skriver:

”Religionsfriheten är självklar, men att från politikerhåll inte ens försöka informera sig kring omständigheter vid en etablering är milt uttryckt oklokt. Flertalet moskéer i Sverige är finansierade av religiösa diktaturer (exempel ett, två och tre). Dessa bekostar byggnaderna med intressen av att deras religiösa doktriner följs och främjas.

Ur integrationshänseende är detta troligen inte önskvärt, oavsett vilket parti i Sverige man frågar, då detta i många fall går på tvärs med de ambitioner som svensk integrationspolitik ofta syftar till, exempelvis när det gäller att öka kontaktytorna med majoritetssamhället, att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden, etcetera.”

https://www.altinget.se/artikel/debatt-lokalpolitikerna-saknar-intresse-och-kunskap-om-islamism?fbclid=IwAR18sRRnQQOaB-ar_VpNQeh2dx3VPDwucrktNuDLkbTfIqFjgafO4VDpZt8

Andreas Carlson (KD): När ska regeringen sluta dalta med terrorister?

När ska regeringen sluta dalta med terrorister?

”Förutom demokratikravet så anser Kristdemokraterna att utländska extremister ska förbjudas från att finansiera organisationer, stiftelser, trossamfund och politiska grupperingar i Sverige. Idag kontrollerar Saudiarabien, Turkiet och Qatar både moskéer och imamer i Sverige. Detta är fullkomligt oacceptabelt, men något som regeringen inte lyft ett finger för att åtgärda. Det måste förändras. Sverige förtjänar bättre.”

https://www.expressen.se/debatt/nar-ska-regeringen-sluta-dalta-med-extremister/

Frikyrkorna måste försvara religionsfriheten


Med den partiella skilsmässan mellan Svenska kyrkan och svenska staten har Frikyrkorna en särskild, egen och viktig samhällsroll i Sverige. Denna är en replik i detta ämne i Dagen den 2 oktober 2019.

De dygder och normer som tjänat oss väl ska upprätthållas.
På ledarplats den 20 september lyfte Dagen fram Dan Rosendahls doktorsavhandling ”Causes, consequences and cures of role stress among Swedish freechurch pastors” (Joakim Hagerius: För många pastorer ger upp i förtid).1

Den behandlar frikyrkornas inre systemuppbyggnad med dess brister, problem och styrkor. I en intervju påpekar Dan Rosendahl att varje församling måste ställa sig frågan om den är relevant.

Vi får inte blunda för att det finns ett religiöst omvandlingstryck i civilsamhället som genererar nya kriterier för vad som är relevant för varje församling. Ute i församlingsmedlemmarnas vardag förändras både de seku-lära och religiösa miljöerna med islams frammarsch.

I vissa muslimska grupperingar definieras inte begreppen demokratisk rättsstat och religionsfrihet på samma sätt som hos vår breda kristna och vår sekulära allmänhet. I muslimska stater vilar rättsordningen på Koranen och sharialagar och där är det förbjudet att ifrågasätta islam och att lämna sin tro. Alla medborgare, med eller utan egna religiösa preferenser, känner även av återkommande muslimska påtryckningar i vårt land.

Frikyrkorna ska inte agera partipolitiskt men de bör våga försvara den religionsfrihet som är allas vårt juridiska kulturarv och som garanterar frikyrkornas rätt att existera – och alla människors rätt att välja sin tro eller ingen alls.

Teologi rymmer exegetik men problematiserar i praktiken också hur religionen ska tillämpas över tid. I interreligiösa samtal har frikyrkorna en uppgift i att förklara att religionsfriheten i sig ger energi och inspiration för alla som i öppna samtal vill verka för en värld med plats för individuella och gemensamma trosuppfattningar. Det gäller allt från existentiella frågor till respekt och tillit till sin nästa.

Utöver politiker behöver även trossamfunden här och nu – på sina arenor – upplysa och vägleda inhemska och globala krafter som tummar på vår religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar.

Frikyrkorna är goda representanter för folkrörelserna som från 1800-talets mitt och framåt praktiserade det folkbildningsideal som vi i dag behöver återuppliva. De bidrog till att förverkliga vår demokrati, som vi i dag tar alltför given.

Man behöver inte ta partipolitisk ställning för att försvara sin rätt att utöva sin tro. Men det är en frikyrklig underlåtenhet att glömma sin historia och inte ta ställ-ning mot religiös lagstiftning och teokrati.

Och, självklart, vi politiker har att ta vårt ansvar. I opinions- och lagstiftningsarbetet behöver vi tydligt visa att Sverige ska vidareutvecklas på den västerländskt judisk-kristna traditionen som tjänat oss väl. Trots övetramp, har den västerländskt judisk-kristna traditionen visat sig vara den stabila grunden för människors existentiella val, politiska frihet och materiella välstånd. De dygder och normer som tjänat oss väl ska upprätthållas.

Frikyrkornas bästa tid är kanske nu. Dags för samfundsaktiva, religiöst orienterade och alla oss andra att agera mot de krafter som eftertraktar sharialagar eller annan lagstiftning som lånas från religiösa urkunder. Hot mot vår religionsfrihet är ett hot mot vår demokrati.

1www dagen.se/ledare/joakim-hagerius-for-manga-pastorer-ger-upp-i-fortid-1.1587610