Religionspolitik – ett nytt sakpolitiskt område (bl a om slöja på skolbarn

Sex riksdagsledamöter skriver på

Ulf Lönnberg: ”För individuellt och kollektivt hot och tvång i religionsfrihetens namn finns inget utrymme i svensk lagstiftning. Religionsfriheten är således inte villkorslös och utan begränsningar. För att skapa en rättssäker helhet och en konsekvent färdriktning behöver Sverige en ny och vidareutvecklad religionspolitisk agenda. För detta ändamål skissades i denna skrift ett 30-tal reformförslag.” Läs gärna vidare. https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/2022/11/21/1-religionspolitik-ett-nytt-sakpolitiskt-omrade/

M-riksdagsledamöter: Nu måste vi utreda slöjförbud i skolan

Regeringen aviserar i Tidöavtalet en välkommen ambition att skärpa arbetet mot hedersförtryck och bland annat nämns åtgärder mot kontrollerande beteende. Likaså nämns skolans viktiga roll när det gäller att såväl upptäcka som hjälpa elever som utsätts för hedersförtryck.

I det här arbetet bör slöjans roll få en tydlig plats, inte minst när det gäller barn och unga.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/onKExW/m-riksdagsledamoter-utred-slojforbud-i-skolan

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com