Utan religionsfrihet – ingen demokrati

Kapitel i urval för ökad lättillgänglig het för diskussionspartners

Kap 17: Förbud mot slöja och heltäckande plagg ( avsnitt IIX och IX)

(Boken trycktes 2019) Nästa år blir Barnkonventionen svensk lag. Förr eller senare kommer någon att pröva ´barns grundlagsfästa religionsfrihet´ i rättsliga instanser.

Enligt en granskning som Göteborgs-Posten genomförde år 2014 framgick att omkring 100 000 barn bedömdes riskera att leva under hedersförtryck i Sverige. I en ny omfattande granskning kunde Göteborgs-Posten berätta om 527 fall där barn omhändertagits eller tvångsvårdats på grund av hedersrelaterat förtryck.1 Samma undersökning visar att de allra vanligaste exemplen är att flickor övervakas, begränsas, riskerar att giftas bort och tvingas att bära slöja – ofta av sina egna familjer.

Om Barnkonventionen kommer att innebära rättsligt utrymme för begränsning av extrema hederstraditioner i hemmen får framtiden utvisa. De politiska partierna har nu att positionera sig i frågor om eventuella åtgärder mot de traditioner som visat sig prägla generationer och skapat ett fortgående hedersförtryck över tid.

IX
Nu är tiden inne för att införa förbjud mot slöja på barn i grundskolan.

Ordförandena i GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime, Sara Mohammad, och Alexandra Anstrell (m) har en viktig poäng i att vi politiskt ska ta konflikten med de familjer som vill att deras döttrar ska bära slöja i grundskolan. De lyfter frågan till den rätta nivån som religionspolitisk sakfråga, vilket det i högsta grad är. De skriver:

”Ett förbud gör att det är samhället som tar konflikten med familjerna – och inte enskilda flickor och kvinnor. Det är en svår fråga men vi får inte rädas
diskussionen.” 2

Redan idag finns utrymme för en sådan ordning i sko-lans läroplan:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderinga som det svenska samhället vilar på.” 3

>>> Ett slöjförbud i grundskolan ryms inom religions-frihetens rättigheter och begränsningar. Slöja på barn i grundskolan motarbetar idén om jämställdhet. Slöja i skolan kränker flickors, och i förlängningen kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter.

>>> Ett slöjförbud i grundskolan tar vi som nation också ta för att upprätthålla den västerländska judiskt-kristna traditionen.

1http://www.gp.se/nyheter/göteborg/var-sjätte-niondeklassare-utsatt-för-hedersförtryck-1.10527648

2http://www.svd.se/utred-slojforbud-i-grund-och-forskola

3http://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet