Politik, individ och tro

Vàclav Havel, dramatiker och Tjeckiens president 1993-2003, skrev i sin bok Sommartankar: ”Det beror i hög grad på politikernavilka sociala krafter de frigöroch vilka de undertrycker,om de söker stöd hos det bästasom finns hos varje medborgareeller det sämstasom finns hos varje medborgare.” IVi utvecklar och tillämpar normer och dygder utifrån våra och omgivningens erfarenheter, filosofiska … Fortsätt läsa Politik, individ och tro

Individ, politik och tro

I Människor utvecklar och tillämpar sina normer och dygder utifrån sina filosofiska tankemodeller eller sina utifrån sina politiska eller religiösa föredömen. Det sker individuellt men kanske mest i olika gemenskaper i det civila samhället. Att ta sig an de stora existentiella frågorna – med eller utan religiösa förtecken, enskilt eller tillsammans med andra – skyddas … Fortsätt läsa Individ, politik och tro

Religionspolitik – Vad är det, behövs det?

I Som demokratisk rättsstat ska Sverige alltjämt och framgent vila på västerländsk judisk-kristen tradition som tjänat och tjänar oss väl. Här ska ingen hindras att utöva sin religion. Här ska ingen behöva acceptera påtvingade och integritetskränkande religiösa uttryck och normer. Under de senaste decennierna har Sveriges religiösa landskap omdanats. Religionsfriheten har aldrig varit – och … Fortsätt läsa Religionspolitik – Vad är det, behövs det?

Ingen naturrätt i politiken

IMed naturrätt förstås att det existerar rättsprinciper som är inympade i människans natur. Detta genom någon form av gudomligt ursprung eller genom någon övernaturlig, icke-religiös, grundläggande existentiell förutsättning för naturen och livet. 1900-talets ideologiska och politiska utveckling i Sverige präglades av Uppsalafilosofen Axel Hägerströms (1868 – 1939). Efter den orienterar vi oss med rättspositivismens princip, … Fortsätt läsa Ingen naturrätt i politiken

Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde

Kap 1 (dec 2019) IReligionspolitiken ska vara ett politiskt sakområde bland alla andra. Den ska vidareutvecklas, analyseras, kritiseras och uppdateras över tid. Med den ska vi upprätthålla religionernas och religionsutövarnas grundlagsfästa rättigheter. Religionsfriheten är inte – och ska inte vara – villkorslös och obegränsad. Våra religionspolitiska mål ska rymmas inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter … Fortsätt läsa Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde

Ingen naturrätt i politiken

I Med naturrätt förstås att det existerar rättsprinciper som är inympade i människans natur. Detta genom någon form av gudomligt ursprung eller genom någon övernaturlig, icke-religiös, grundläggande existentiell förutsättning för naturen och livet. 1900-talets ideologiska och politiska utveckling i Sverige präglades av Uppsalafilosofen Axel Hägerströms (1868 – 1939). Efter den orienterar vi oss med rättspostivismens … Fortsätt läsa Ingen naturrätt i politiken

Sekulär religionspolitik

Inspirationsblogg för en svensk religionspolitisk debatt om religionernas plats i vår demokrati. Individen – med eller utan religiös tillhörighet – ska i svensk lag garanteras religionsfrihet med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar inom FN:s och Europadeklarationens mänskliga rättigheter. Vi ska försvara religiöst utövande individers och gruppers rättigheter och sätta gränser mot religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens … Fortsätt läsa Sekulär religionspolitik

Moskédebatt och religionsfrihet i Umeå

Ulf Lönnbergs replik/förtydligande på VK-bloggen med anledning av Mats Nilssons inlägg. Mats Nilsson refererar (VK-bloggen Symboler 11ds) till att den österrikiske kejsaren Maximilian II den 11 januari 1571 deklarerade att ”religionsfrihet skulle råda i riket”. Men rätten att tillhöra, utöva , stödja eller lämna sin religion innebär inte att religionsutövare och ateister kan göra vad … Fortsätt läsa Moskédebatt och religionsfrihet i Umeå

Frikyrkorna måste försvara religionsfriheten

Med den partiella skilsmässan mellan Svenska kyrkan och svenska staten har Frikyrkorna en särskild, egen och viktig samhällsroll i Sverige. Denna är en replik i detta ämne i Dagen den 2 oktober 2019. De dygder och normer som tjänat oss väl ska upprätthållas.På ledarplats den 20 september lyfte Dagen fram Dan Rosendahls doktorsavhandling ”Causes, consequences … Fortsätt läsa Frikyrkorna måste försvara religionsfriheten

Förbjud böneutrop och utländsk finansiering av moskéer

II Sverige förbjuder vi inga religioner i Sverige. Alla religionsutövare, oavsett religionstillhörighet, har att följa våra lagar. Staten ska med respekt för individen skydda allas integritet och frihet och med adekvata åtgärder upprätthålla religionsfriheten inom ramarna för FN:s och Europakonventionernas mänskliga rättigheter. På 1980-talet tog olika, för oss i Sverige nya, religiösa uttryck allt mer … Fortsätt läsa Förbjud böneutrop och utländsk finansiering av moskéer