Religionsfriheten och vårt kristna kulturarv


I
Det är i den västerländska judiskt-kristna traditionen som vi ska försvara trossamfunds och individers religiösa rättigheter och avvärja religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. Nu och för framtiden krävs en målmedveten religionspolitik för att upprätthålla förståelse och respekt för Sverige som demokratisk rättsstat.

Religiösa dogmatiska urkundstolkningar ska inte tjäna som politiskt rättesnöre för statens konstitution och rättsväsende såsom fallet är i teokratier.

I Sverige ska religiöst, filosofiskt och ideologiskt grundade normer tillämpas inom ramen för vår rättsordning.

o Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den västerländska judisk-kristna traditionen.

o Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste ständigt försvars och upprätthållas.

o Religiösa och politiska opinionsbildare som verkar för en teokratisk rättsordning ska bemötas med politiska argument.

II
Sverige ska vårda och upprätthålla sina historiskt kristna avtryck. Några av dessa är lagfästa. De är en viktig del i vår omsorg om vårt kulturella arv:

• Enligt grundlagen måste statschefen (i vårt fall ku-ngen) alltid vara av den ”rena evangeliska läran” så som den kommer till uttryck i den Augsburgska bekän-nelsen från 1530. Det gäller inte kungafamiljen i övrigt.

• Sverige har 13 helgdagar på kristen grund och två sekulära helgdagar: första maj sedan 1939 och Sveriges nationaldag sedan 2005.

• I skolans läroplan stipuleras att skolan ska arbeta ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Det ska ske ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.”

• Alla helgdagar inklusive söndagarna är kyrkliga helgdagar med ursprung i kristendomen. Det gäller också övriga helgdagar med undantag för midsommardagen (som nu också firas som som Johannes Döparens födelsedag).

III
Samhället är under ständig förändring. Normer och traditioner är inte statiska. Individers och grupperingars geografiska och tidsmässiga referenspunkter varierar beroende på individers erfarenheter och nationalitet. Kunskap och influenser rör sig över nationsgränser i alla riktningar med olika intensitet. Historien har lärt oss att avskärmning och nationellt navelskådande göder fördomar och hämmar utvecklingen.

IV
I Sverige garanteras olika religioner – gamla och nya som förs hit eller uppstår här – att över tid kunna samexistera med vår kultur och våra kulturella traditioner.

Med de förutsättningarna vi ska verka för att ingen religionsutövning förbjuds i Sverige.

Med de förutsättningarna vi ska verka för att ingen individ kan förvänta sig att i de offentliga rummen helt slippa att möta religiösa uttryck och symboler.

o Den kontraproduktiva eftergiftspolitiken i religionsfrihetens namn mot teokratiska strömningar och politisk islam måste upphöra. Den gagnar inte minst islamister som vill omdana vår rättsordning.

o Det behövs träffsäker lagstiftning som främjar den västerländska judisk-kristna traditionen på minsta möjliga bekostnad för andra religioners traditioner.

För att så långt som möjligt få kunskap, förståelse och acceptans för vår religionsfrihet måste vi också, så långt som möjligt, ompröva ekonomiskt stöd till kristna samfund och andra religiösa organisationer. Det är i den kontexten vi har att finna adekvata ingångsvärden för att vårda vårt kristna arv och att säkerställa att vi framgent vidareutvecklar Sverige på våra traditioner och kulturella arv.

Religionspolitiken ska skärpas och lyftas till det sak-politiska område det är bland de övriga och med vilka vi formar Sveriges framtid.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com