Förord

Sverige behöver en målinriktad religionspolitik. Med den ska vi säkra rättsstatens religionsfrihet med de rättigheter och begränsningar som anges i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Ökande närvaro av människor som anammar normer och rättsuppfattningar som råder i teokratiska regimer och som inte respekterar vår syn på demokrati och religionsfrihet ställer Sverige inför stora utmaningar.

Den som i religionsfrihetens namn tillämpar religiöst tvång, hedersförtryck och egna straffsatser utifrån bokstavstolkade religiösa urkunder överträder de facto religionsfrihetens legala begränsningar.

De som inte accepterar vårt konstitutionellt självständiga rättsväsende och som verkar för en ny rättsordning, med sharialagar som yttersta mål, agerar också med en tydligt politisk agenda. Politiska aktörer ska bemötas med politiska argument.

Jag nalkas dessa frågor utifrån praktiska iakttagelser. Jag och skissar på ett antal konkreta religionspolitiska reformer för att stärka vår religionsfrihet. Mina förslag syftar också till att stärka Sveriges fortsatta vidareutveckling på den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat oss väl.

Det här är en personlig och partipolitiskt obunden invit till medborgare och politiker som tar ställning för en religionsfrihet med starka rättigheter och rättssäkra begränsningar för upprätthålla vår demokrati. Om denna debattskrift inspirerar fler att presentera andra förslag, som kanske är bättre, är det naturligtvis uteslutande en fördel ur min synpunkt.

Denna debattskrift är mitt privata initiativ. Faktaredo-visningen är inte heltäckande. Förslagen till religionspolitiska reformer är skissartade. Framförda synpunkter och förslag är mina egna.

Stockholm i december 2019
Ulf Lönnberg

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com