Peter Halldorf markerar resolut mot fundamentalistisk läsning av Bibeln

Peter Halldorf lyfter skandalen i Knutby och vänder sig därmed särskilt till den svenska pingströrelsen (Dagen den 18ds). Han analyser och markeringar mot fundamentalistisk läsning av religiösa urkunder (Bibeln). Hans text är också relevant för väldigt många utanför pingströrelsen.

Med exegetiska ingångsvärden tar sig Peter Halldorf an begreppet fundamentalism, han skriver:

”Begreppet ’fundamentalism’ myntas i USA för drygt hundra år sedan, när konservativa protestantiska exegeter lägger fram ett antal ’fundamentala principer’ för Bibelns ofelbarhet. – – – Denna läsning- – – utgår från att Bibeln måste läsas och tolkas bokstavligt, utan hänsyn tagen till dess historiska framväxt och utveckling. – – – Den förväxlar bibeltexten, och de mänskliga begränsningar den är präglad av, med det gudomliga innehållet i budskapet.”

Förhoppningsvis påminns även pingstvänner om att det är vår religionsfrihet som skyddar allas rätt att tro samtidigt som alla garanteras rätten att ifrågasätta sin religion och även byta eller helt lämna sin religiösa hemvist.

Vi ska hålla isär religion och politik. Religionsfriheten garanterar emellertid alla medborgare rätten att kritiskt granska religioners villkor, läror och normer. Utan vår religionsfrihet – och yttrande- och åsiktsfrihet skulle inga sådana fruktbara samtal kunna föras offentligt.

Den som väljer att fullt ut vända politiken ryggen lämnar fältet fritt för krafter som vill låta en religon styra över politiska beslut och till och med över rättsordningen.

Ökad närvaro i Sverige av människor som kommer från teokratiska regimer och som i Sverige tillämpar Koranen bokstavstroget med egen religiös parallell rättsskipning (sharialagar) utmanar vår religionsfrihet och våra rättsvårdande myndigheter.

Det finns alltför många rigida bibeltolkare och extremistiska koranlärda som är ovilliga att läsa sina religiösa urkunder med kritisk distansering och med den förutsättningen söka vägledning i allas vårt 2000-tal.

De som i Sverige verkar för politisk islam eller ägnar sig åt islamistisk aktivism ska inte längre stå oemotsagda. Tvärtom kräver situationen politisk opinionsbildning mot teokrati som styrelseskick och för den demokratiska rättsstatens religionsfrihet inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter och Europakonventionen.

Det är viktigt att förstå de sociala och psykologiska betingelser som triggade den tragiska kantringen i Knutby. På den punkten ger Peter Halldorf klargörande.

Varianter av de destruktiva krafter som löpte amok i Knutby kan i teokratier nyttjas av religiösa fanatiker med regimens goda minne. I stater som i Kairodeklarationen 1999 reserverat sig mot FNs fri- och rättigheter är det inte tillåtet att lämna religionen och inte heller tillåtet att ifrågasätta imamers budskap.

I de länderna skulle Peter Halldorfs resoluta markering mot denna typ av fundamentalistism aldrig ha fått passera.

I Sverige har vi alla rättighet – oavsett våra religiösa eller filosofiska orienteringar, eller inga alls – att leva och verka i det politiska system som vi själva röstar fram. I det perspektivet ska vi mobilisera mot politisk islam och försvara vår lika religionsfrihet och rättsordning för alla.

Ulf Lönnberg

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com